กิจกรรม

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยจัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O)

การอบรมหลักสูตรพิเศษรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ  “ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O)” จัดอบรมโดยสถาบันประกันภัยไทยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

จากความเสียหายในการดำเนินธุรกิจที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน แต่มีผู้คนจำนวนมากยังไม่ทราบหรือมีความเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของ “การประกันภัยสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O)”

สถาบันประกันภัยไทยร่วมสนับสนุนรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาสาขาการประกันฯประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยการก่อสร้างแก่บุคคลทั่วไปและบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่มีความวิตกกังวลกับความเสี่ยงภัยจากการก่อสร้างในปัจจุบัน สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) MOU TII

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการประกันภัย กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) โดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และคุณอังคณา ชูพงษ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการประกันภัย กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับ ANZIIF และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับ The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF) และ สมาคมวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

Motor Insurance 2023

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023 (Motor Insurance 2023)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย ในการเป็นวิทยากร

New-Health-Standard

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ (New Health Standard)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เรืองศักดิ์ มังคะจา

สถาบันประกันภัยไทยเข้าพบสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อร่วมหารือแนวทางการทำงานปี 2566

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และทีมงาน เข้าพบคุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และทีมงาน เพื่อร่วมหารือแนวทางการทำงานปี 2566

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยจัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O)

การอบรมหลักสูตรพิเศษรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ  “ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O)” จัดอบรมโดยสถาบันประกันภัยไทยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

จากความเสียหายในการดำเนินธุรกิจที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน แต่มีผู้คนจำนวนมากยังไม่ทราบหรือมีความเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของ “การประกันภัยสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O)”

สถาบันประกันภัยไทยร่วมสนับสนุนรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาสาขาการประกันฯประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) นำโดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยการก่อสร้างแก่บุคคลทั่วไปและบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่มีความวิตกกังวลกับความเสี่ยงภัยจากการก่อสร้างในปัจจุบัน สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) MOU TII

สถาบันประกันภัยไทยต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการประกันภัย กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) โดยคุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการ และคุณอังคณา ชูพงษ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการประกันภัย กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับ ANZIIF และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับ The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF) และ สมาคมวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

Motor Insurance 2023

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023 (Motor Insurance 2023)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย ในการเป็นวิทยากร

New-Health-Standard

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ (New Health Standard)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เรืองศักดิ์ มังคะจา

สถาบันประกันภัยไทยเข้าพบสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อร่วมหารือแนวทางการทำงานปี 2566

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และทีมงาน เข้าพบคุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และทีมงาน เพื่อร่วมหารือแนวทางการทำงานปี 2566