ประวัติความเป็นมา

          สถาบันประกันภัยไทย เริ่มดำเนินกิจการในระยะแรก โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนแต่งตั้งจาก สมาคมประกันวินาศภัย 3 คน สมาคมประกันชีวิตไทย 3 คน และสำนักงานประกันภัย 3 คน ร่วมมือกันบริหารงานตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2523 โดยมี รท.สุชาย เชาว์วิศิษฐ์ แห่งสำนักงานประกันภัย เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันฯ คนแรก

          สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท แก่บุคลากรของธุรกิจประกันชีวิต และวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพประกันภัย

          สถาบันประกันภัยไทย ได้ติดต่อขอความร่วมมือจาก สถาบันประกันภัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อขอความร่วมมือในการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันแห่งนั้น ซึ่งก็ได้ร้บความร่วมมือด้วยดีจากสถาบันประกันภัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้ยอมรับ สถาบันประกันภัยไทย เข้าเป็นสถาบันในเครือเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2523 และยินยอมให้นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกของ สถาบันประกันภัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ ได้เช่นเดียวกับสมาชิกในประเทศนิวซีแลนด์

          ในปี พ.ศ. 2530 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการเพื่อจดทะเบียนสถาบันเป็นนิติบุคคล เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้นโดยมีมติให้จดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัด และกำหนดทุนของบริษัทไว้ 1.5 ล้านบาท การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดได้กระทำเรียบร้อยเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2531 โดยมีบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยและอื่นๆ รวม 75 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและใช้ชื่อว่า “บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด” ซึ่งเป็นชื่อย่อในภาษาอังกฤษของ สถาบันประกันภัยไทย ว่า Thailand Insurance Institute ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามบริษัทที่มิได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัย ใช้ชื่อของบริษัทโดยมีคำว่า “ประกันภัย” อยู่ในชื่อด้วย

          สถาบันประกันภัยไทย ในนามของ “บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด” มีคณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารงานเป็นจำนวน 15 คน มีนายชลอ เฟื่องอารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการคนแรก และคณะกรรมการได้แต่งตั้ง ดร.อาทร ติตติรานนท์ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และในขณะเดียวกันทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทยอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

          ในปี พ.ศ. 2545 คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของสถาบันฯ ได้มีความเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1.5 ล้านบาท เป็น 21.5 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ สถาบันประกันภัยไทย สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเพิ่มทุนกระทำได้สำเร็จครบถ้วนในปี พ.ศ. 2550