อบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย

*จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้*

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย

จำนวนชั่วโมงอบรม

  • ทั้งหมด 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง (9:00-16:00)

หัวข้ออบรม

วันที่ 1

  1. บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย (1 ชม.)
  2. จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการประเมินวินาศภัย (2 ชม.)
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินวินาศภัย (3 ชม.)

วันที่ 2

  1. หลักการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและรูปแบบการเขียนรายงาน (3 ชม.)
  2. หลักพื้นฐานการประกันภัย และภาพรวมผลิตภัณฑ์ประกันภัย (3 ชม.)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม