(NL) หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย

โครงสร้างรายวิชา

วิชาเรียนทั้งสิ้นประกอบด้วย 8 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมงต่อวิชา หลักสูตรนี้จะเรียนเพียง 5 วิชาเท่านั้น โดยเป็นวิชาบังคับ 3 วิชา และวิชาเลือกจาก 2 วิชาใน 5 วิชา

วิชาบังคับ จำนวน 3 วิชา

  1. NL 601 การบริหารความเสี่ยงกับการประกันภัย (Risk Management and Insurance)
  2. NL 602 กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันภัย (Law and Non-Life Insurance Operations) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
  3. NL 603 การจัดการด้านการรับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Underwriting and Claims Management)

วิชาเลือก จำนวน 2 วิชาจาก 5 วิชา

  1. NL 604 การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Insurance Management)
  2. NL 605 การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Lines Insurance Management) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
  3. NL 606 การจัดการการประกันภัยการขนส่ง (Transportation Insurance Management)
   (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
  4. NL 607 การจัดการการประกันภัยวิศวกรรม และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Engineering and Legal Liability Insurance Management)
  5. NL 608 การจัดการการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)

การเทียบโอนวิชา

นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการส่งใบรับรองผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เรียนจบเพื่อให้สถาบันฯ ดำเนินการเทียบโอนเป็นรายวิชา และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนจำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การเทียบโอนเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรก่อนหลักสูตรปีพ.ศ. 2551  นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้ตามที่ประกาศที่สถาบันฯ กำหนด และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 500 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่กำหนดจำนวนครั้งในการสอบ ให้สิทธินักศึกษาสอบจนกว่าจะผ่าน

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลังหลักสูตรปีพ.ศ. 2551  นักศึกษาแจ้งมายังสถาบันฯ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนำไปยื่นขอเทียบโอนวิชา

เรียนจบครบ 15 หน่วยกิต มีสิทธิเทียบโอนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ (Master of Business Administration) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ โดยเรียนเพิ่มอีกเพียง 33 หน่วยกิต

ทั้งนี้ การเทียบโอนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประกาศนียบัตร (Diploma in Non-life Insurance) ในการลดชั่วโมงการอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป กรุณาส่งเมลมาที่ Email : renew4@tiins.com

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิชาบังคับและวิชาเลือก

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 8,500 บาท/วิชา
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 10,500 บาท/วิชา

วิชาจรรยาบรรณ

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 1,500 บาท/วิชา
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 1,500 บาท/วิชา

ค่าเรียนโดยประมาณ

จนจบระดับประกาศนียบัตร (เรียน 6 วิชารวมวิชาจรรยาบรรณฯ)

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 44,000 บาท
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 54,000 บาท

วันและเวลาเรียน (อบรมผ่าน ZOOM)

 • วันเสาร์ : แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
  9.00-12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
 • วันอังคาร : 17.30 – 20.30 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม