(NL)หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย

โครงสร้างรายวิชา

 • วิชาเรียนทั้งสิ้นประกอบด้วย 8 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมงต่อวิชา
 • หลักสูตรนี้ จะเรียนเพียง 5 วิชาเท่านั้น โดยเป็นวิชาบังคับ 3 วิชา และวิชาเลือกจาก 2 วิชาใน 5 วิชา

วิชาบังคับ จำนวน 3 วิชา

 • NL 601 การบริหารความเสี่ยงกับการประกันภัย (Risk Management and Insurance)
 • NL 602 กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันภัย (Law and Non-Life Insurance Operations) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
 • NL 603 การจัดการด้านการรับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Underwriting and Claims Management)

วิชาเลือก จำนวน 2 วิชาจาก 5 วิชา

 • NL 604 การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Insurance Management)
 • NL 605 การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Lines Insurance Management) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
 • NL 606 การจัดการการประกันภัยการขนส่ง (Transportation Insurance Management) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
 • NL 607 การจัดการการประกันภัยวิศวกรรม และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Engineering and Legal Liability Insurance Management)
 • NL 608 การจัดการการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)

การเทียบโอนวิชา

นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการส่งใบรับรองผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เรียนจบเพื่อให้สถาบันฯ ดำเนินการเทียบโอนเป็นรายวิชา และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนจำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การเทียบโอนเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรก่อนหลักสูตรปีพ.ศ. 2551  นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้ตามที่ประกาศที่สถาบันฯ กำหนด และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 500 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่กำหนดจำนวนครั้งในการสอบ ให้สิทธินักศึกษาสอบจนกว่าจะผ่าน

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลังหลักสูตรปีพ.ศ. 2551  นักศึกษาแจ้งมายังสถาบันฯ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนำไปยื่นขอเทียบโอนวิชา

เรียนจบครบ 15 หน่วยกิต มีสิทธิเทียบโอนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ (Master of Business Administration) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ โดยเรียนเพิ่มอีกเพียง 33 หน่วยกิต

ทั้งนี้ การเทียบโอนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มกราคม 2563

 1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันประกันภัยไทย (เฉพาะวันและเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
 2. สมัครทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข 02-671-7437

วิธีการชำระเงิน

 1. เงินสด
 2. เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด”
 3. โอนเงินผ่านทางบัญชีชื่อ “บริษัท ที.ไอ.ไอ.จำกัด”
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-2-17109-4
  • ธนาคารธนชาต สาขาอาคารวิบูลย์ธานี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 005-6-00500-8
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพระราม 4 (คลองเตย) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 192-1-33712-4

และกรุณาส่งสำเนาใบ Pay-in มาที่โทรสารหมายเลข 02-671-7437

**(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105531078233)**

ดาว์นโหลด

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิชาบังคับและวิชาเลือก

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ  9,200 บาท/วิชา
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ   11,200 บาท/วิชา

วิชาจรรยาบรรณ

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ   2,200 บาท/วิชา
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ     2,200 บาท/วิชา

ค่าเรียนโดยประมาณ

จนจบระดับประกาศนียบัตร (เรียน 6 วิชารวมวิชาจรรยาบรรณฯ)

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ  48,200 บาท
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ    58,200 บาท

วันและเวลาเรียน

 • วันเสาร์: แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 9.00-12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
 • วันอังคาร : 17.30 – 20.30 น.

การติดต่อและสอบถามข้อมูล

Tel : 02-671-7440-1, 02-249-8584-89 ต่อ 525, 087-927-0055 
Email : [email protected] (คุณวิชุดา อบโอ)