Search
Close this search box.

(NL) หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย

โครงสร้างรายวิชา

วิชาเรียนทั้งสิ้นประกอบด้วย 8 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมง/วิชา หลักสูตรนี้จะเรียนเพียง 5 วิชาเท่านั้น โดยเป็น

 1. NL 601 การบริหารความเสี่ยงกับการประกันภัย (Risk Management and Insurance)
 2. NL 602 กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันภัย (Law and Non-Life Insurance Operations) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
 3. NL 603 การจัดการด้านการรับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Underwriting and Claims Management)
  1. NL 604 การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Lines Insurance Management)
  2. NL 605 การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์ (Commercial Lines Insurance Management) (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
  3. NL 606 การจัดการการประกันภัยการขนส่ง (Transportation Insurance Management)
   (เปิดในภาคเรียนที่ 1 )
  4. NL 607 การจัดการการประกันภัยวิศวกรรม และการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Engineering and Legal Liability Insurance Management)
  5. NL 608 การจัดการการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management)

ค่าลงทะเบียน

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 8,500 บาท/วิชา
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 10,500 บาท/วิชา
 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 1,500 บาท/วิชา
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 1,500 บาท/วิชา

จนจบระดับประกาศนียบัตร (เรียน 6 วิชารวมวิชาจรรยาบรรณฯ)

 • สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 44,000 บาท
 • ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้นสถาบันฯ 54,000 บาท

วันและเวลาเรียน (อบรมผ่าน ZOOM)

 • วันเสาร์ : แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 9.00-12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
 • วันอังคาร : 17.30 – 20.30 น.

ปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL/ NL RPL) ภาคเรียนที่ 2/2567

นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการส่งใบรับรองผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เรียนจบเพื่อให้สถาบันฯ ดำเนินการเทียบโอนเป็นรายวิชา และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนจำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การเทียบโอนเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรก่อนหลักสูตรปีพ.ศ. 2551  นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้ตามที่ประกาศที่สถาบันฯ กำหนด และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 500 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่กำหนดจำนวนครั้งในการสอบ ให้สิทธินักศึกษาสอบจนกว่าจะผ่าน

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลังหลักสูตรปีพ.ศ. 2551  นักศึกษาแจ้งมายังสถาบันฯ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนำไปยื่นขอเทียบโอนวิชา

เรียนจบครบ 15 หน่วยกิต มีสิทธิเทียบโอนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ (Master of Business Administration) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ โดยเรียนเพิ่มอีกเพียง 33 หน่วยกิต

ทั้งนี้ การเทียบโอนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประกาศนียบัตร (Diploma in Non-life Insurance) ในการลดชั่วโมงการอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป กรุณาส่งเมลมาที่ Email : renew4@tiins.com

รางวัล HALL OF FAME หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL)

นักศึกษาที่มีผลการเรียนเกรด A และมีคะแนนสูงสุดในทุกวิชาตามหลักสูตร จะได้รับรางวัลดังนี้

 • เกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม
 • เงินสด 3,000 บาท
 • โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ
 • ประกาศเกียรติคุณลงเว็บไซต์ TII
 • วิดีโอสัมภาษณ์ความสำเร็จ
 • ได้เป็นวิทยากรรับเชิญของสถาบันฯ

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรระยะยาวที่รวมความรู้ด้านประกันวินาศภัยเอาไว้โดยผู้เรียนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการได้

บุคคลทั่วไปสามารถเรียนได้ ไม่ว่าจะจบ/ทำงานสาขาไหนก็สามารถเรียนได้

การเรียนจะมีการเรียนและสอบ โดยแบ่งการสอบเป็น 2 ครั้ง คือ สอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค โดยคะแนนสอบทั้ง 2 ครั้งต้องได้ 55 คะแนนขึ้นไป

 • การเรียน 1 วิชา จำนวน 15 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง

การลงทะเบียนเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนตามรหัสวิชา สามารถเลือกเรียนวิชาใดก่อนหรือหลังได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน

 • วิชาเรียนทั้งสิ้นประกอบด้วย 8 วิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมงต่อวิชา
 • หลักสูตรนี้ จะเรียนเพียง 5 วิชาเท่านั้น โดยเป็นวิชาบังคับ 3 วิชา และวิชาเลือกจาก 2 วิชาใน 5 วิชา

สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาเลือกก่อน โดยไม่เรียนวิชาบังคับได้ เพื่อความสะดวกของผู้เรียน

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนในการลงทะเบียนเรียนที่สะดวกยิ่งขึ้น

ผู้ที่สามารถเรียนวิชาจรรยาบรรณได้ต้องเรียนครบทั้ง 5 วิชา คือวิชาบังคับ NL601-NL603 และ วิชาเลือก 2 วิชา NL604-NL608

สามารถลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาได้ โดยสามารถเก็บประวัติไว้ เพื่อเลือกเรียนเพิ่มได้

บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านบริษัทฯ

สามารถเทียบโอนวิชาเรียนได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาของหลักสูตรเท่านั้น

การเข้าเรียนปัจจุบันไม่มีการกำหนดเวลาการเข้าเรียน แต่ขึ้นกับกฏของการเรียนในแต่ละวิชาที่ตั้งเอาไว้ของอาจารย์ผู้สอน

 • การประกาศผลสอบปลายภาคจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์
 • และแจ้งไปยังฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทที่มีพนักงานลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชา

กฏระเบียบตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่สามารถสอบซ่อมได้ ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น

ไม่กำหนดระยะเวลาของการเรียนผลการเรียนยังมีผลบังคับจนกว่าจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

 • นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรก่อนหลักสูตรปี พ.ศ. 2551 นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้ตามที่ประกาศที่สถาบันฯกำหนด และนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 500 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่กำหนดจำนวนครั้งในการสอบให้สิทธินักศึกษาสอบจนกว่าจะผ่าน
 • นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลังหลักสูตรปี พ.ศ. 2551 นักศึกษาแจ้งมายังสถาบันฯ เพื่อออกหนังสือรับรองผลการศึกษาเพื่อนำไปยื่นขอเทียบโอนวิชารียนจบครบ 15 หน่วยกิต มีสิทธิเทียบโอนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ (Master of Business Administration) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ โดยเรียนเพิ่มอีกเพียง 33 หน่วยกิต
 • ทั้งนี้การเทียบโอนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต