สอบนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสอบใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมติวสอบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ติวสอบออนไลน์แบบดูวิดีโอ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเข้าเรียนได้ 10 วัน ก่อนถึงวันสอบ (ไม่ใช่อบรมขอรับฯ)
 2. สอบนายหน้า ที่ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
 1. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
 2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ พร้อมลงลายมือชื่อในทะเบียนผู้เข้าสอบด้วยตนเอง และวางบัตรประจำตัวประชาชนไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
 3. ห้ามวางสมุด ตำรา เอกสารอื่นใด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์ใดๆ  เข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่วางไว้ในสถานที่ที่ผู้ควบคุมการสอบอนุญาต
 4. ผู้ที่มาหลังจากเวลา 15 นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 5. ไม่สามารถออกจากที่นั่งสอบในระหว่างการสอบได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นอย่างยิ่ง และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบเท่านั้น
 6. หากสอบเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้สามารถออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาสอบผ่านไป 20 นาทีแล้วเท่านั้น
 7. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต หรือส่อทุจริตในการสอบ
 8. ห้ามพูดคุย ปรึกษาหารือ ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ที่รบกวนผู้อื่นใดในห้องสอบ
*ผลสอบจะประกาศให้ทราบทันทีหลังจากส่งข้อสอบ และสามารถเช็คผลสอบในระบบคปภ.ได้หลังจากสอบผ่านประมาณ​ 1-2 สัปดาห์

คำถามที่พบบ่อย

ดูประกาศกำหนด วัน เวลา และ สถานที่สอบ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ :

 • ทางอีเมล ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันทันทีหลังชำระเงิน หากไม่พบอีเมลแนะนำตรวจสอบในอีเมลขยะ/SPAM
 • ทางหน้าเว็บ https://app.tiins.com/ หลังจากกรอกอีเมลและรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ เลือก “รายการอบรมที่ลงทะเบียน” เลือกหลักสูตร “ติวสอบฯ” เพื่อดูรายละเอียด
 • ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ได้หน้าเว็บนี้ ที่ปุ่ม “รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและสอบ” ก่อนวันสอบประมาณ 10 วัน

ระบบการสอบจะประมวลผลทันทีที่ผู้สมัครสอบคลิกส่งข้อสอบ และแจ้งคะแนนการสอบให้ทราบด้วยว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่าน

และสามารถตรวจผลสอบในระบบคปภ.ได้หลังสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์ (คลิกเพื่อตรวจผลสอบ)

10 วัน ก่อนถึงวันสอบ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ https://app.tiins.com/ หลังจากกรอกอีเมลและรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ เลือก “รายการอบรมที่ลงทะเบียน” จะเห็นคำว่า “ดูวิดีโอ” หลังหลักสูตร “ติวสอบฯ” โดยไม่ต้องรอประกาศรายชื่อ

 • ค่าธรรมเนียมท่านละ 535 บาท (รวมvatแล้ว) ชำระเงินผ่าน QR Payment ในระบบรับสมัครเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียม จะแบ่งเป็น  ค่าติวสอบรวมกับค่าธรรมเนียมสอบ 500 + vat7% (35 บาท)

การสมัครสอบจะประกาศกำหนดไว้ล่วงหน้า และที่นั่งจำนวนจำกัด หากไม่สามารถมาสอบในวันที่เลือกไว้ถือว่าขาดสอบ ต้องสมัครสอบใหม่ โดยเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบที่ผู้สมัครสอบสะดวก

 • ตามเกณฑ์ของสำนักงานคปภ. ท่านจะต้องผ่านการสอบและผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าฯ จึงจะยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตฯกับสำนักงานคปภ.ได้
 • กรณีที่ท่านอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตฯก่อนมาสอบแล้ว ท่านจะสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตฯกับสำนักงานคปภ.ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หลังจากสอบเสร็จ 1-2 สัปดาห์
 • (ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคปภ. คลิก)

การสอบกำหนดโดยประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ และระเบียบการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 สำหรับหัวข้อวิชาที่จะต้องสอบ ประกอบด้วย

นายหน้าประกันชีวิตนายหน้าประกันวินาศภัย
1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันชีวิต 10 ข้อ1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
2. หลักการประกันชีวิต 50 ข้อ2. หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
4. พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

เกณฑ์ในการสอบผ่าน จรรยาบรรณฯ 70% วิชาที่ 2-4 รวมกัน 60%

ไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ เนื่องจากระบบรองรับเฉพาะการชำระเงินผ่าน QR Payment ในระบบรับสมัครเท่านั้น และจะต้องทำการสมัครทีละคน

สามารถทำได้ เพียงต้องลงทะเบียนสมัครไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

สามารถสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตได้ หากสอบผ่านและประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต ขณะยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพราะกฎหมายกำหนดว่าเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีประกันวินาศภัยก็เช่นเดียวกัน)

สามารถสอบและขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Public
In-house