หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ

Public & Product Liability Insurance :
การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะและการประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์

บรรยายโดย

อาจารย์ธนัชชา วงษ์เจริญสิน : ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย Director – Banking Business Dhipaya Insurance PCL

ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น

The Art and Science of Negotiation for Greater Success

บรรยายโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. วาสิตา บุญสาธร