หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ

วางแผนคุ้มครองสุขภาพอย่างคุ้มค่าด้วย Health Insurance (อัพเดทเนื้อหา New Health Standard)

บรรยายโดย

อาจารย์เรืองศักดิ์ มังคะจา

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาฝึกอบรม บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

Public & Product Liability
การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะและการประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์

บรรยายโดย

อาจารย์ธนัชชา วงษ์เจริญสิน

Director - Banking Business / Dhipaya Insurance PCL

การบรรยายพิเศษ "กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า" (EV สัญจร)

บรรยายโดย

อาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนักวิชาการอิสระ

ASEAN INSURANCE MARKET PRACTICES (UNDERWRITING & CLAIMS)

บรรยายภาษาอังกฤษ