ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (5 ปี)

รายละเอียดหลักสูตร

การสมัครหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (5 ปี) มีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักสูตรที่ระบุไว้ในตาราง สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย แต่ไม่สามารถอบรมวิชาซ้ำได้
 2. ตามระเบียบของคปภ. (LB4 – NB4)
  • ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันวินาศภัย จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 30 ชม.
  • นายหน้าประกันชีวิต/นายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมให้ครบ 50 ชม.
  • ข้อกำหนด P1 อย่างน้อย 9 ชม. และ P3 อย่างน้อย 6 ชม.
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ภายใน 2 เดือนก่อนบัตรหมด โดยสามารถสะสมได้ทั้ง 2 บัตร (หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่อบรม) หากเป็นการต่อครั้งที่ 4 เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน
 4. ระเบียบในการเข้ารับการอบรม ระบบ ZOOM ตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชม.) ลงทะเบียน ตั้งแต่ 8.30 – 9.00 น. (ห้ามสายเกิน 30 นาที

เงื่อนไขการยกเลิก/เลื่อนรอบอบรม :

 1. กรณีแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนวันอบรมไม่ต่ำกว่า 10 วัน ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
 2. กรณีแจ้งยกเลิกการอบรมไม่เกิน 10 วันก่อนวันอบรม มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 200 บาท/ครั้ง กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 3 วันทำการ ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนค่าอบรมได้ทุกกรณี
 3. กรณีเลื่อนรอบการอบรม สามารถเลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการอบรม (กรณีที่สามารถเลื่อนอบรมได้ เช่น ไปตรวจโควิด ติดโควิด หรือฉีดวัคซีน เป็นต้น พร้อมแสดงหลักฐาน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม