(หลักสูตร 14 ชม.) ขอรับ-ติว-สอบตัวแทนประกันชีวิต

รูปแบบการจัดอบรม

จัดอบรมได้ 2 รูปแบบ

 1. จัดอบรมตามตารางที่สถาบันประกันภัยไทยกาหนดทั้งในกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคต่างๆ (Public)
 2. จัดอบรมตามความประสงค์ของลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดภายในเฉพาะกลุ่ม (In House)

จุดมุ่งหมายหลักสูตร

 1. สร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการประกันชีวิตที่ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่อาชีพ และการปฏิบัติงานในภาคสนาม ก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจประกันชีวิต
 2. สร้างคุณค่าในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตอย่างยั่งยืน มิใช่เพียงแค่มูลค่าที่ได้รับจากการขาย
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถจดจำความรู้ที่ได้เรียนมานำไปสอบได้อย่างดี เนื่องจากสอบทันทีหลังการอบรม
 4. สร้างโอกาสในการสอบผ่านเพิ่มขึ้น
 5. เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างชื่อเสียงที่ดีต่ออาชีพคนกลางในสายตาสาธารณชน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจ
 6. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 7. ปลูกจิตสำนึกของความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงด้วยทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น

รายละเอียดการอบรม

 1. อบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 6 ชม. 1 วัน
 2. อบรมแบบเข้มข้นเพื่อสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต 1 วัน

สอบหลังจบการอบรม

 1. วิชาจรรยาบรรณ และศีลธรรมของตัวแทนฯ 20 ข้อ
 2. วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต 20 ข้อ
 3. วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ 10 ข้อ
 4. วิชาพระราชบัญญัติประกันชีวิต 10 ข้อ
จัดอบรมทั้งในกรุงเทพฯและกระจายตามจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาค เพื่อรองรับการสร้างตลาดการประกันภัยเสรีในอนาคต และผู้เข้าอบรมสามารถยกระดับความรู้ก่อนเข้าสู่อาชีพอย่างจริงจัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Public

In-house