Hot News

กิจกรรม

สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับ ANZIIF และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับ The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF) และ สมาคมวินาศภัยไทย จัดงานสัมมนา “Shaping skills for future of work and international best practices for Electric Vehicle insurance”

Motor Insurance 2023

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023 (Motor Insurance 2023)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ประกันภัยรถยนต์และทิศทางใหม่ ในปี 2023” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรัญ ศรีว่องไทย ในการเป็นวิทยากร

New-Health-Standard

สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ (New Health Standard)”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ก้าวต่อไปของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เรืองศักดิ์ มังคะจา

ทำไมทำประกันชีวิต รวยยันแก่

ทำไมทำประกันชีวิต รวยยันแก่

ประกันชีวิตเพื่อช่วยลดหย่อนภาษี การประกันชีวิตตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท ถ้าเป็นการประกันบำนาญ ก็ได้ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 200,000 บาท

Partner สถาบันประกันภัยไทย