Menu

UPCOMING PROGRAM

มิถุนายน

กรกฎาคม 2019

สิงหาคม
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
Events for กรกฎาคม

1

Events for กรกฎาคม

2

No Events
Events for กรกฎาคม

3

Events for กรกฎาคม

4

No Events
Events for กรกฎาคม

5

No Events
Events for กรกฎาคม

6

Events for กรกฎาคม

7

No Events
8
9
10
11
12
13
14
Events for กรกฎาคม

8

Events for กรกฎาคม

9

Events for กรกฎาคม

10

No Events
Events for กรกฎาคม

11

No Events
Events for กรกฎาคม

12

Events for กรกฎาคม

13

No Events
Events for กรกฎาคม

14

No Events
15
16
17
18
19
20
21
Events for กรกฎาคม

15

Events for กรกฎาคม

16

No Events
Events for กรกฎาคม

17

No Events
Events for กรกฎาคม

18

Events for กรกฎาคม

19

No Events
Events for กรกฎาคม

20

No Events
Events for กรกฎาคม

21

22
23
24
25
26
27
28
Events for กรกฎาคม

22

Events for กรกฎาคม

23

No Events
Events for กรกฎาคม

24

Events for กรกฎาคม

25

No Events
Events for กรกฎาคม

26

No Events
Events for กรกฎาคม

27

Events for กรกฎาคม

28

No Events
29
30
31
1
2
3
4
Events for กรกฎาคม

29

Events for กรกฎาคม

30

Events for กรกฎาคม

31

No Events

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากผู้อำนวยการ

” เราคือสถาบันการศึกษาด้านประกันภัยที่จัดอบรม เพื่อพัฒนาส่งเสริม ต่อยอดความรู้ด้านการประกันภัยตั้งแต่ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทน หรือนายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพระดับสากล “
สถาบันประกันภัยไทย 36

ความประทับใจ ผู้เข้าอบรม

สถาบันประกันภัยไทย 37

Junee Warisa

อ.ให้ความรู้ดีมากค่ะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
สถาบันประกันภัยไทย 38

Title Data

อบรมหาความรู้เพิ่มเติม แน่นเอี๊ยดดดดดด!! เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย โดยสมาคมนายหน้าประกันภัยและสถาบันประกันภัยไทย

สถาบันประกันภัยไทย 39

Jane Saowalak

หลักสูตรแน่นมาก ท้องเราก็แน่นเช่นกัน #อบรมนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 3 #สถาบันประกันภัยไทย
สถาบันประกันภัยไทย 40

ต๊ะ ณัฐวัฒน์

#ความรู้จำต้องมี แต่จะดีก็ต้องทำ #อมรมต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยครั้งที่ 4 #สถาบันประกันภัยไทย
สถาบันประกันภัยไทย 41