นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) (“บริษัท”) ในฐานะสถาบันเพื่อการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาความรู้ การประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งอาจจัดขึ้นที่สถานที่ฝึกอบรมของบริษัท หรือที่สถานที่ของลูกค้า (“การฝึกอบรม”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เมื่อท่านสมัครเข้าฝึกอบรมกับบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับว่า ในการให้บริการฝึกอบรมของบริษัทแก่ท่าน บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกอบรม โดยบริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยบริษัทเท่านั้น โดยจะ ไม่มีผลใช้บังคับกับการฝึกอบรมและบริการอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ฝึกอบรมต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้บริการดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ฝึกอบรม ไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกอบรมดังกล่าวเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการของบริษัทแก่ผู้ฝึกอบรมโดยตรง 

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการการฝึกอบรมต่างๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ฝึกอบรมทราบถึง การเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับ ปรุงใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทประกาศผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการฝึกอบรม

ในการให้บริการฝึกอบรม บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกอบรม ซึ่งอาจเป็นการเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านผู้ฝึกอบรม หรืออาจเป็นส่วนที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลอื่น เช่นบริษัทต้นสังกัดที่ผู้ฝึกอบรมเป็นพนักงานอยู่และได้รับการส่งมาฝึกอบรม ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะถือว่า ท่านผู้ฝึกอบรมได้ให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการประมวลผลโดยบริษัทเพื่อการให้บริการฝึกอบรมแก่ท่านผู้ฝึกอบรม ได้แก่

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงของท่าน อาทิ ชื่อนามสกุล อายุ วันเกิด รวมถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝึกอบรม
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร Line Account อีเมล และบริษัทที่ท่านทำงาน
 3. ข้อมูลการชำระเงิน อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร
 4. ข้อมูลการเข้าฝึกอบรม ได้แก่ข้อมูลประวัติบันทึกการเข้าร่วมฝึกอบรม และกรณีของการเข้ารับการฝึกอบรม แบบออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการแสดงตนเพื่อเข้าฝึกอบรม อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และกรณีของการอบรมแบบออนไลน์ ที่ท่านให้ความยินยอมตามเงื่อนไขการรับประกันการเข้าร่วมฝึกอบรมที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจรวมถึงการบันทึกภาพ จำลองใบหน้าของผู้ฝึกอบรมเพื่อการตรวจสอบ
 5. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูล การใช้งาน เว็บไซต์ การตั้งค่า และการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ฝึกอบรม ใช้ในการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงถ้าได้รับความยินยอม รวมถึงข้อมูลคุกกี้
 6. ข้อมูลภาพถ่ายของท่านผู้ฝึกอบรม ซึ่งเข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งอาจเป็นภาพถ่ายบรรยากาศ ระหว่างการฝึกอบรมหรือภาพถ่ายรวมเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. บริษัทต้องเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกอบรม เพื่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการฝึก อบรมแก่ ท่านผู้ฝึกอบรม ซึ่งรวมถึง (i) กระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ด้วยการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยของท่าน และข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์สำหรับกรณีการฝึกอบรมออนไลน์ (ii) การตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึง (iii) เนื่องจากการฝึกอบรมจะมีเงื่อนไขการเข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วม ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม ตามสัดส่วนเวลาที่กำหนดจึงจะถือว่า สำเร็จการฝึกอบรม จึงต้องมีการติดตาม จำนวนครั้งที่ท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม พร้อมทั้งมีการบันทึกภาพถ่ายเพื่อเป็นหลักฐาน และ (iv) บริษัทต้องใช้ข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ฝึกอบรม ระหว่างการเข้าร่วมฝึกอบรม
 2. ในฐานะเป็นหน่วยงานฝึกอบรมภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ในบางหลักสูตร ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวม ใช้และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรม และประกอบในแบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้าร่วมหลักสูตรตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะดำเนินจัดเก็บบันทึกการเข้าฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติในการผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว
 3. บริษัทอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกอบรม เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ฝึกอบรม เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร หรือการฝึกอบรมให้ตรงกับความสนใจของผู้ฝึกอบรมได้มากขึ้น
 4. บริษัทอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการการฝึกอบรม เช่น การสอบถามความคิดเห็นหลังการเข้าร่วมฝึกอบรม หรือการส่งคำร้องต่างๆ
 5. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกอบรม เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอม บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อให้คำแนะนำ และนำเสนอการฝึกอบรมอื่นที่ท่านอาจสนใจ ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา ภายใต้สิทธิที่ท่านมี ภายใต้กฎหมาย
 7. บริษัทอาจดำเนินการเก็บสถิติ จำนวนของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร โดยบริษัทจะทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ (Anonymization) เพือเก็บข้อมูลสถิติ ดังกล่าว

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ฝึกอบรมไว้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และภายหลังจากฝึกอบรมแต่ละครั้ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเข้าฝึกอบรมครั้งต่อไปของท่าน หรือเพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่างๆ ของบริษัท ซึ่งอาจมีระหว่างบริษัทและท่าน และหากเป็นการเก็บข้อมูลตามกฎหมายกำหนด เช่น เพื่อการทำทะเบียนหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือการจัดทำบัญชีภาษี บริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการให้บริการการฝึกอบรม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาการฝึกอบรม และภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในกรณี ดังนี้

 1. เปิดเผยให้แก่บริษัทนายจ้างของผู้ฝึกอบรม เพื่อการยืนยันตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติเงื่อนไขการเข้าร่วมฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม และบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรม รวมถึงภาพถ่ายการเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวให้แก่ บริษัทนายจ้างดังกล่าว ตามเงื่อนไขสัญญาที่ บริษัทอาจมีกับบริษัทนายจ้างดังกล่าว
 2. เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการการฝึกอบรมและการบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกเพื่อการประเมินการทำงานของ Platform เช่นระบบการฝึกอบรม SkillLaneหรือผู้ให้บริการระบบ Cloud เพื่อการเก็บรักษาข้อมูล (ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการภายในหรือภายนอกประเทศไทย) โดยจะเปิดเผยเพื่อการดำเนินการตามวัตถุ ประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น และจะเป็นการเปิดเผยบนหลักการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะมีมาตรการรับประกันว่า ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผยให้ดังกล่าว
 3. เปิดเผยให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ในการรายงาน และเปิดเผยข้อมูลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือกรมสรรพากร เป็นต้น
 4. เปิดเผยเพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิของบริษัท หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทหรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการใช้บริการ โดยผู้ฝึกอบรม
 5. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว
 6. ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม บริษัทอาจดำเนินการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื่น ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิในการถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการคุ้มครองของบริษัทได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนา รวมถึงขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมด ความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดัง กล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ฝึกอบรมให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ฝึกอบรมสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทกำหนดไว้ และบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ฝึกอบรมให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ คำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ : บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)

สถานที่ติดต่อ : 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล : [email protected]