อบรมขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย

ขณะนี้ยังไม่มีตารางรับสมัคร ขออภัยในความไม่สะดวก

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย
  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย ครั้งที่ 1-3

จำนวนชั่วโมงอบรม

  • ขอรับฯ 6 ชั่วโมง
  • ขอต่อฯ 6 ชั่วโมง

**กรุณาตรวจสอบหลักสูตรที่ท่านต้องอบรมกับทางสำนักงานคปภ. หากท่านลงทะเบียนผิดหลักสูตรหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการสมัครอบรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้บริการและการคืนค่าอบรม**

เงื่อนไขการยกเลิก/เลื่อนรอบอบรม :

  1. กรณีแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนวันอบรมไม่ต่ำกว่า 10 วัน ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
  2. กรณีแจ้งยกเลิกการอบรมไม่เกิน 10 วันก่อนวันอบรม มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 200 บาท/ครั้ง กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 3 วันทำการไม่สามารถยกเลิกหรือคืนค่าอบรมได้ ทุกกรณี
  3. กรณีเลื่อนรอบการอบรม สามารถเลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนการอบรม (กรณีที่สามารถเลื่อนอบรมได้ เช่น ไปตรวจโควิด ติดโควิด หรือฉีดวัคซีน เป็นต้น พร้อมแสดงหลักฐาน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม