หลักสูตรติวสอบ LOMA280-Thai

LOMA280 นำเสนอหลักการของการประกันภัย กระบวนการ ก่อนที่จะเป็นผู้เอาประกันภัยและสิทธิตามสัญญาของผู้ถือกรมธรรม์ หลักสูตรประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของการประกันชีวิตรายบุคคลและการประกันกลุ่ม การประกันสุขภาพและผลิตภัณฑ์ เงินได้รายปี

หัวข้อ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประกันภัย
 • อุตสาหกรรมการประกันชีวิตและสุขภาพและกฎระเบียบข้อ บังคับ
 • กรมธรรม์ประกันภัยในฐานะของสัญญา
 • การออกแบบทางการเงินของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
 • การประกันชีวิตแบบมีมูลค่าเงินสด
 • สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของกรมธรรม์ประกันชีวิต รายบุคคล
 • สิทธิการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
 • การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ
 • (เงินบำนาญ)
 • หลักการของการประกันภัยกลุ่ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • แผนการเกษียณอายุกลุ่ม
 • ภาพรวมของการประกันสุขภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม