สารจากผู้อำนวยการ

4109301.jpg

คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ

ผู้อำนวยการ

     ”เราคือสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัย ที่พัฒนา ส่งเสริม และต่อยอดความรู้ด้านการประกันภัย ตั้งแต่หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทนนายหน้า ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพระดับสากล มุ่งเน้นขยายความรู้ด้านการประกันภัยไปยังทุกภาคส่วน โดยนำเทคโนโลยีมาเสริมให้เกิดการใช้งานได้สะดวกและเป็นมิตรต่อผู้อบรมมากที่สุด“