สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance”

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยการก่อสร้างแก่บุคคลทั่วไปและบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่มีความวิตกกังวลกับความเสี่ยงภัยจากการก่อสร้างในปัจจุบัน สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จึงได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการป้องกันความเสี่ยงจากการก่อสร้าง ด้วย Contractor All Risks Insurance” โดยมุ่งหวังให้รับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถวางแผนป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เรืองจิตต์ กสานติกุล ในการเป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ โรงแรม Marriott Executive Sukhumvit 24 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

แบ่งปันบทความนี้