สถาบันประกันภัยไทยร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย”

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยจัดอบรมหลักสูตร “Public Speaking สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยการสื่อสารระหว่างวัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กรวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ณ สมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

แบ่งปันบทความนี้