โอกาสเดียวในปีนี้ กับหลักสูตร Training สำหรับผู้บริหาร และตัวแทน-นายหน้ามืออาชีพ

โอกาสเดียวในปีนี้ กับหลักสูตร Training สำหรับผู้บริหาร และตัวแทน-นายหน้ามืออาชีพ 

หลักสูตร “ศาสตร์และศิลป์ของการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น : The Art and Science of Negotiation for Greater Succes “

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วาสิตา บุญสาธร อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วิทยากรด้านการเจรจาต่รอง การสื่อสารและการสร้าง Passion ในการทำงาน

ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้

 • ทักษะการเจรจาต่อรองที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองและเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ (Workshop : บทบาทสมมุติ จากกรณีศึกษาของผู้เรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที)
 • เทคนิคในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อนำไปประเมินทางเลือกได้มากขึ้น และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
 • พัฒนากรอบแนวคิดเชิงบวก เและเทคนิคการวางแผนแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย (Integrative Bargaining : Win-Win Outcome)
 • เรียนรู้เครื่องมือในการนำไปปรับใช้วางแผนเจรจาในสถานการณ์ที่แตกต่าง
 • ฝึกปฎิบัติใช้เครื่องมือในการวางแผนการเจรจาต่อรองให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับใคร?

การฝึกอบรมการเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องมีการเจรจา ทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ได้แก่

 • ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ
  ทักษะการเจรจาต่อรอง จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ในสถานการณ์ที่ต้องเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลที่มีบทบาทต่างกันออกไป เช่น เจรจาทางธุรกิจระหว่างองค์กร คู่ค้า หรือแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับบริหารในองค์กรตนเอง
 • ผู้บริหารทีมขายและพัฒนาธุรกิจ
  การเจรจาเป็นส่วนสำคัญของการขายและการพัฒนาธุรกิจ การฝึกอบรมสามารถช่วยให้ผู้บริหารทีมขายและทีมงาน สามารถสร้างข้อเสนอที่เป็นที่ยอมรับในการเจรจา สามารถตกลงความร่วมมือระหว่างกัน และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นขึ้น
 • ผู้จัดการและหัวหน้าทีม
  ผู้จัดการและผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจากับทีม ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การฝึกอบรมจะพัฒนาให้พวกเขามีทักษะในการจัดการเจรจาภายใต้สถานการณ์ที่มีความยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมักจะเจรจากับผู้สมัครงาน พนักงาน และผู้ขายภายนอก การฝึกอบรมช่วยให้พวกเขาจัดการกับการเจรจาอย่างยุติธรรมและมีไหวพริบ
 • ตัวแทน-นายหน้ามืออาชีพ
  ตัวแทนหรือนายหน้า เป็นตัวกลางระหว่างธุรกิจและผู้มุ่งหวัง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบปะผู้คนหลายหลายระดับ หลากหลายรูปแบบความต้องการที่แตกต่างกัน การฝึกอบรมสามารถสร้างทักษะเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บุคคลที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้ก้าวหน้าขึ้นได้ เช่น การเจรจาลดความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัว หรือการเจรจาตกลงสร้างกรอบความร่วมมือ ระหว่างกันให้ทุกคนเห็นพ้องในประโยชน์ร่วมกัน

**ค่าใช้จ่ายท่านละ (ช่วง Early Bird เมื่อสมัครภายในเดือนสิงหาคม ) 9,950 บาท (ราคารวม vat : 10,646.50 บาท) / ราคาปกติ 11,950 บาท (ราคารวม vat : 12,786.50 บาท)
***มีส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป (2-5 ท่าน : ลด 5% I 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10%)
****ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด (หลักสูตรนี้รับผู้เรียนจำนวนจำกัด)

 • สนใจสมัครได้ที่ https://www.tiins.com/specialcourse
 • จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ. MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS SUKHUMVIT 24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม (แจ็ค)
 • โทร 087-055-5228 หรืออีเมล: narongdech@tiins.com