วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. วาสิตา บุญสาธร

อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วิทยากรด้านการสื่อสารและการสร้าง Passion ในการทำงาน

ณ. โรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS SUKHUMVIT 24
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 17:00 น.

Days
Hours
Minutes
Seconds

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้

เนื้อหาการอบรมของหลักสูตรจะเป็นการพัฒนาความคิด (Mindset) ฝึก (Skillset) รวมถึงการใช้ เครื่องมือ (Toolset) ที่สร้างความได้เปรียบทางการเจรจาต่อรอง เมื่อจบการอบรมแล้วท่านจะได้

ทักษะการเจรจาต่อรองที่เพิ่มมากขึ้น

  • เรียนรู้เทคนิคการวางแผนกลยุทร์ในการเจรจาต่อรองและเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สามารถเจรจาต่อรองอย่างได้สร้างสรรค์
  • เรียนรู้เทคนิคการจรจาต่อรองและได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อคู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วนและใช้เวลาที่สั้นลง หรือแม้แต่พนักงานในองค์กร เพื่อช่วยให้การบรรลุวัตถุประสงค์ในการเจรจาและสร้างความประทับใจแก่เพื่อนร่วมงานและลูกค้า (Workshop : บทบาทสมมุติ จากกรณีศึกษของผู้เรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที)

ทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

  • เสริมสร้างความคิดชิงบวก และเทคนิคการวางแผนแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย (Integrative Bargaining : Win-Win Outcome)
  • ทราบถึงเทคนิคในการวิเคราะห์สถานกรณ์ เพื่อนำไปประเมินทางเลือกได้มากขึ้น และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดภายใต้สถานการณ์ที่กดดันและมีความซับซ้อน

เครื่องมือในการนำไปปรับใช้วางแผนเจรจาในสถานการณ์ที่แตกต่าง

  • ทราบถึงศาสตร์แลศิลปั ในการสื่อสารและเทคนิคการเจรจาต่อรอง สามารถนำกรอบการคิดและเครื่องมือไปใช้ในการวางแผนการเจรจาต่อรองให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ

รูปแบบการอบรม

  • รับชม VDO ก่อนอบรม
  • การบรรยาย กิจกรรม และอภิปราย
  • อธิบายรายละเอียดการเจรจาต่อรองจาก Case Study
  • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) จากการจำลองเหตุการณ์จริงจากองค์กรผู้เรียน
  • ถาม – ตอบปัญหา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้วางแผนเจรจาต่อรองในสถานการณ์จริง

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับใคร?

การฝึกอบรมการเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องมีการเจรจา ทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ได้แก่

ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ

ทักษะการเจรจาต่อรอง จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ในสถานการณ์ที่ต้องสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีบทบาทต่างกันออกไป เช่น เจรจาทางธุรกิจระหว่างองค์กร คู่ค้า หรือแม้แต่กระทั่งเจ้า หน้าที่ระดับบริหารในองค์กรตนเอง

ผู้บริหารทีมขายและพัฒนาธุรกิจ

การเจรจาเป็นส่วนสำคัญของการขายและการพัฒนาธุรกิจ การฝึกอบรมสามารถช่วยให้ผู้บริหารทีมขายและทีมงาน สามารถสร้างข้อเสนอที่เป็นที่ยอมรับในการเจรจา สามารถตกลงความร่วมมือระหว่างกัน และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นขึ้น

ผู้จัดการและหัวหน้าทีม

ผู้จัดการและผู้นำเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจากับทีม ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การฝึกอบรมจะพัฒนาให้พวกขามีทักษะในการจัดการเจรจาภายใต้สถานการณ์ที่มีความยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมักจะจรจากับผู้สมัครงาน พนักงาน และผู้ขายภายนอกการฝึกอบรมช่วยให้พวกเขาจัดการกับการเจรจาอย่างยุติธรรมและมีไหวพริบ

ตัวแทน-นายหน้ามืออาชีพ

ตัวแทนหรือนายหน้าเป็นตัวกลางระหว่างธุรกิจและผู้มุ่งหวังหลีกเสี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบปะผู้คนหลายหลายระดับ หลากหลายรูปแบบความต้องการที่แตกต่างกัน การฝึกอบรมสามารถสร้างทักษะเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บุคคลที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้ก้าวหน้าขึ้นได้ เช่น การจัดการความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัว หรือการเจรจาตกลงสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างกันให้ทุกคนเห็นพ้องในประโยชน์ร่วมกัน