นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) (“บริษัท”) แจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.tiins.com (“เว็บไซต์”) ทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรับประกันการให้บริการให้สมบูรณ์แบบ รวมถึงเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน และด้วยเหตุที่การใช้ Cookies ถือว่าเป็นหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้ Cookies ดังกล่าว โดยบริษัทรับประกันการใช้ Cookies ด้วยจุดประสงค์ที่จำกัดเท่าที่จำเป็น และรับประกันมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือบริษัท เข้าถึงเว็บไซต์ของทางบริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านตกลงและรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก โดยผู้ใช้บริการต้องศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการใช้ Cookies แบบต่างๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์นั้น

Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการแก่ท่าน

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้บริษัทจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล รวมถึงบันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies หลายประเภท เพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
  2. Functionality Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
  3. Performance Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่จะทำหน้าที่ให้บริการประเมินวิเคราะห์การทำงานของบริษัท และ
  4. Advertising Cookies ซึ่งเป็น Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึง ลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่จะทำหน้าที่ให้บริการให้แก่บริษัท

สำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น บริษัทขอชี้แจงให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า ทางบริษัทมีความจำเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากบริษัทไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว บริษัทย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านผู้ใช้บริการได้

ในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่านให้บริษัทใช้แต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว บริษัทจะใช้ Cookies ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับ Cookies แต่ละประเภท

แม้ว่าการใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการและการทำงานของเว็บไซต์แก่ท่านผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบและยอมรับว่า การลบการตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่วน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล ตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะ Cookies ที่บริษัทเป็นผู้ใช้ ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายกำหนดได้นอกเหนือจากการกำหนดการตั้งค่าได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมในการใช้ Functionality Cookies / Performance Cookies หรือ Advertising Cookies ที่ท่านอาจเคยให้แก่บริษัท

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ: บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
อีเมล: dpo@tiins.com