Entries by tiins.com

ทีไอไอ ปรับใหญ่! หลักสูตรอบรมประกันภัย Face to Face สู่ระบบ “ออนไลน์” สู้ภัยโควิด-19 เสนอ คปภ.อนุมัติ นำร่องต่อใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” 1-4 ก่อน

สืบเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นส่งผลให้สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ  ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัย ตั้งแต่ หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทน หรือนายหน้า ประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพในระดับสากล ได้หยุดการอบรมไปนั้น

ทีไอไอ ปรับใหญ่! หลักสูตรอบรมประกันภัย Face to Face สู่ระบบ “ออนไลน์” สู้ภัยโควิด-19 เสนอ คปภ.อนุมัติ นำร่องต่อใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” 1-4 ก่อน 3

ล่าสุด นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ เปิดเผยว่า ทางทีไอไอได้มีการเตรียมปรับหลักสูตรการเรียนการสอนจากที่เป็นแบบ Face to Face เป็นอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำก่อนใน 2 เรื่องคือ การจัดเตรียมแพลทฟอร์มให้สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตรเนื่องจากทีไอไอมีหลักสูตรที่หลากหลายทำให้ต้องหาแพลทฟอร์มที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นสุดท้ายที่จะสรุปกันว่าจะเลือกใช้แพลทฟอร์มแบบไหน รอเซ็นเอ็มโอยูก่อนถึงจะเปิดเผยได้

ส่วนเรื่องที่ 2 เตรียมปรับคอนเท้นท์หรือเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ซึ่งทางทีไอไอ มีความต้องการผู้สนใจเรียนทั้งหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้สนใจเข้าสู่อาชีพตัวแทน นายหน้า หรือผู้สนใจอื่นๆ เข้ามาในระบบประกันภัย ส่วนเนื้อหาก็อาจมีด้วยให้สอดรับกับสถานการณ์จริง เช่น โควิด-19 กระทบกับอะไรบ้าง ถ้าต้องการขายกรมธรรม์ป้องกันความเสี่ยง จะบริหารความเสี่ยงอย่างไรหากครั้งต่อไปเกิดโควิดอีกและถ้าจะไม่ให้กระทบลูกค้า  เราควรเดินไปทางไหนอย่างไร ควรจะขายอะไร คิดว่าเหล่านี้น่าจะเป็นความรู้ที่ให้กับนายหน้า ตัวแทน หรือนักศึกษาไปใช้ศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันส่วนของวิทยากรทีไอไอก็ต้องมีการปรับปรุงด้วยเช่นกันในเรื่องของการถ่ายทอด หรือการสื่อสารต่างๆ เพราะคนดูจะถูกดูโดยคนหลายๆคน นับว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับทีไอไอครั้งนี้

นายทัตเทพ กล่าวด้วยว่า หลักสูตรที่ขอนำร่องอบรมผ่านระบบออนไลน์ก่อนคือ หลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจาก คปภ.ให้จัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับและขอต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1-4  ซึ่งทางทีไอไอจะให้ความสำคัญส่วนนี้เป็นอันดับแรก เนื่องจากว่า ใบอนุญาตนี้เป็นหนทางประกอบอาชีพของคนหลายๆคนที่สามารถนำใบอนุญาตฯไปประกอบอาชีพได้ และหลักสูตรของเราส่วนใหญ่ขึ้นตรงกับการขอรับ ขอต่อใบอนุญาตเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเรียนกับทีไอไอเป็นคนที่คิดว่ามีความจำเป็นต้องเรียนเพราะต้องไปใช้กับอาชีพของเขา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การอบรมผ่านระบบออนไลน์นี้จะสอดคล้องกับประกาศหรือระเบียบของ คปภ.ด้วย  เช่น การยืนยันตัวตนผู้เข้าเรียนเป็นนายหน้าจริง  หรือระหว่างเรียนได้อยู่ในชั่วโมงเรียนกับทีไอไอจริง  ได้เข้ารับการอบรมครบจำนวน 8 ชั่วโมงตามที่ คปภ.กำหนดไว้  หรือมีการเข้ามาซักถาม ตอบในเรื่องที่เข้าอบรมจริง เป็นต้น  ซึ่งทีไอไอ ได้บรรจุแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมดอยู่ในแผนการปรับปรุงหลักสูตรด้านประกันภัยทั้งหมดก่อนที่จะเสนอคปภ.อนุมัติด้วยแล้ว.

ปรับเพิ่ม! ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.-รถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้

สำนักงาน คปภ. ร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยพิจารณาปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ปรับเพิ่ม! ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.-รถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ 5

 • การเพิ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.- ภาคบังคับ) กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ จากเดิมที่คุ้มครอง 200,000 – 300,000 บาท เพิ่มเป็น 200,000 – 500,000 บาท แล้วแต่กรณี

ปรับเพิ่ม! ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ.-รถยนต์ภาคสมัครใจ ดีเดย์ 1 เม.ย.นี้ 6

 • การปรับเพิ่มความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดย
  • ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่  500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท 
  • สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เกินจาก 2,000,000 บาท ให้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง

พร้อมทั้งยังมีการปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิเช่น การกำหนดรหัสรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การกำหนดมาตรฐานราคาค่าซ่อมรถยนต์ รวมถึงการปรับปรุงข้อยกเว้นต่างๆ เป็นต้น

ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การเลื่อนสอบนายหน้าประกันภัย และ การงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา)

จากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ทีเกิดขึ้น สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศเลื่อนการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยทุกสนามสอบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การเลื่อนสอบนายหน้าประกันภัย และ การงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) 10

และประกาศงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนายหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index หรือสแกนผ่าน qr code ด้านล่าง

สำหรับนายหน้าสังกัดบริษัทและตัวแทนสามารถยื่นขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านบริษัทที่สังกัด

ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การเลื่อนสอบนายหน้าประกันภัย และ การงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) 11

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ที่ 02-515-3995-9 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186

รวมหลักสูตร ที่ “เลื่อนการจัดอบรม” ตามมาตรการรับมือการระบาดของ COVID-19 จากทางรัฐบาล

รวมหลักสูตร ที่ “เลื่อนการจัดอบรม” ตามมาตรการรับมือการระบาดของ COVID-19 จากทางรัฐบาล 13

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้มีหลายหลักสูตรที่เลื่อนการจัดอบรม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้มีการปิดสถานศึกษาและสถาบันกวดวิชาชั่วคราวเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

รวมถึงประกาศจากทางสำนักงาน คปภ. ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง เงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย (วินาศภัย/ชีวิต) เพื่อขอรับเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย (วินาศภัย/ชีวิต) ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การขยายระยะเวลาในการในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีรายชื่อหลักสูตรที่ขอเลื่อนการจัดอมรมออกไป ดังนี้

รวมหลักสูตร ที่ “เลื่อนการจัดอบรม” ตามมาตรการรับมือการระบาดของ COVID-19 จากทางรัฐบาล 14

รวมหลักสูตร ที่ “เลื่อนการจัดอบรม” ตามมาตรการรับมือการระบาดของ COVID-19 จากทางรัฐบาล 15

รวมหลักสูตร ที่ “เลื่อนการจัดอบรม” ตามมาตรการรับมือการระบาดของ COVID-19 จากทางรัฐบาล 16

รวมหลักสูตร ที่ “เลื่อนการจัดอบรม” ตามมาตรการรับมือการระบาดของ COVID-19 จากทางรัฐบาล 17

สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์-30 มิถุนายน 2563 สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถขอขยายเวลาผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index

(สามารถติดต่อสำนักงานคปภ.ได้ที่ 02-515-3995-9 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186)

ทางสถาบันประกันภัยไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

มาตรการดูแลผู้เข้าอบรมจากไวรัส COVID-19

มาตรการดูแลผู้เข้าอบรมจากไวรัส COVID-19 20

มาตรการดูแลผู้เข้าอบรมจากไวรัส COVID-19

 
สถาบันประกันภัยไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงระหว่างการอบรม โดยได้กำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมีความปลอดภัย  ดังนี้
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากตรวจพบว่ามีไข้สูงเกิน 37.5 ทางสถาบันจะไม่อนุญาตให้เข้าอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อบรมท่านอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมควรสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมปากกาสำหรับเซ็นเอกสาร และใช้ในการอบรมมาเอง เพื่อลดโอกาสเกิดการติดเชื้อจากการใช้สิ่งของร่วมกัน
 • ทางสถาบันเตรียมเจลล้างมือ ไว้ที่หน้าห้องอบรมให้ทุกท่าน
 • ทางสถาบันทำความสะอาดโต๊ะเรียน เก้าอี้ อุปกรณ์อื่นๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีแอลกฮอลล์ 75% ทุกสัปดาห์
 • ทางสถาบันอนุโลมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลื่อนไปอบรมในรอบถัดไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณี ดังนี้
  • หากเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุข ขอให้งดเว้นการเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 14 วัน  
  • หากผู้เข้าอบรมมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดของโรคระบบทางเดินหายใจเช่น เป็นไข้ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก  ขอให้งดเว้นการเข้ารับการอบรม  
  • กรณีท่านใดมีความกังวลในการระบาดของโรค สามารถแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน 
ด้วยรักและห่วงใยจากสถาบันประกันภัยไทย

จองสิทธิ์ด่วน!! ทีไอไอ เปิดอบรมขอรับฯนายหน้าประกันวินาศภัย วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 28-29 มี.ค.63

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ  สถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ เปิดเผยว่า ทางทีไอไอ ได้เปิดอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย รอบวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่สนใจเข้าอบรมแต่ไม่มีเวลาที่จะมาเข้าอบรมในวันธรรมดา

ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการเปิดรับอบรมขอรับใบอนุญาตฯ ที่จากเดิมจะเปิดอบรมเฉพาะวันธรรมดา แต่ต่อมาเมื่อมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากติดต่อทางสถาบันให้เปิดอบรมขอรับใบอนุญาตฯในวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้นทางสถาบันจึงอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่สนใจอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตประกันวินาศภัยรอบวันเสาร์-อาทิตย์ โดยสามารถจองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tiins.com

โดยรอบแรกจะจัดอบรมในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 สำหรับผู้สนใจจองสิทธิ์แล้ว ทางสถาบันฯจะส่งใบสมัครกลับไปให้ผู้สมัครอีกครั้งผ่านอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้

สนใจ ก้าวสู่ นายหน้า “ประกันชีวิต -วินาศภัย” รีบสมัครอบรมขอรับใบอนุญาต “หลักสูตรขอรับนายหน้า 12 ชั่วโมง” ด่วน!! รับจำกัด 80 คน/รอบ เท่านั้น!!

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
👉ผู้ประสงค์ก้าวสู่การเป็น นายหน้าประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย
👉นายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาต เมื่อครบกำหนด
✅ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่👇
ชีวิต https://bit.ly/2O4u65m
วินาศภัย https://bit.ly/2GqGI2q
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ inbox ได้เลยค่ะ
📍ทำไมต้องอบรมหลักสูตรขอรับนายหน้า 12 ชั่วโมง และจะสมัครอบรมได้อย่างไร
มีคำตอบจาก คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือ ตรวจเช็คตารางอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ได้ที่  www.tiins.com

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน

 “เรื่องราวดีๆ ที่ทั้ง

คนขายประกันชีวิต
คนที่ยังไม่ซื้อประกันชีวิต

และคนที่คิดว่าซื้อแล้ว…แต่ยังไม่มากพอ

ต้องอ่าน
(ขอบอก)

บทบาทของการประกันชีวิตในการวางแผนทางการเงิน

การประกันภัยเป็นการสงวนรักษา
และเสริมสร้างความมั่นคงของลูกค้า และในฐานะที่เป็นเครื่องมือการวางแผนการเงินที่สำคัญ
และทรงพลังในหลายส่วน นักวางแผนการเงินต้องเข้าใจ
และสามารถนำการประกันชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของลูกค้า
เพื่อช่วยวางแผนแก้ปัญหาจากสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัย ปัญหาด้านสุขภาพ การทุพพลภาพ
รวมถึงโครงการกองทุนเพื่อการเกษียณและการชดเชยการเสียชีวิต

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน 29

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ ว่าประกันชีวิตสามารถนำไปใช้เพื่อบรรเทาผลที่ตามมาทางการเงินของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
การเสียชีวิตก่อนวัยนั้น ถูกนิยามว่าเป็นความตายของผู้หาเลี้ยงครอบครัว
ที่ทิ้งภาระผูกพันทางการเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
สามารถเป็นต้นเหตุของความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรงของผู้ต้องพึ่งพาที่ยังรอดอยู่
เนื่องจากส่วนของรายได้ที่เคยได้รับจากผู้หาเลี้ยงครอบครัวต้องขาดลง
หากรายได้ทดแทนจากแหล่งอื่นๆ ไม่เพียงพอ หรือทรัพย์สินที่สะสมไว้ต้องหมดสิ้นไปด้วยแล้ว
ผู้ต้องพึ่งพาที่ยังรอดอยู่จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างใหญ่หลวง
ถือเป็นความโชคร้ายซ้ำ 2
ของผู้พึ่งพาของเขา

คราวเคราะห์แรกคือ
การสูญเสียอย่างถาวรในรายได้ของผู้หาเลี้ยงครอบครัว ที่เขานำมาสู่ครอบครัว
การสูญเสียรายได้อย่างไม่คาดคิดมาก่อนของผู้หาเลี้ยงครอบครัว
สามารถเป็นประสบการณ์สะเทือนขวัญสำหรับผู้ต้องพึ่งพา

ผลกระทบอย่างที่ 2 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือ
ความต้องการค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างกะทันหัน เช่น ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายด้านงานศพ และด้านกฎหมาย สถาการณ์ลักษณะนี้ถูกทำให้บอบช้ำมากขึ้น
ด้วยความสูญเสียแบบอื่นที่มิใช่เงิน เช่น ความโศกเศร้า ความปวดร้าวทางจิต
และความรู้สึกสูญเสีย

อีกแง่มุมหนึ่งซึ่งต้องการความใส่ใจของนักวางแผนการเงินคือ
ผลกระทบของเงินเฟ้อ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่แน่นอน
และยากต่อการพยากรณ์ก็ตาม เราจำเป็นต้องมีค่าเผื่อจากผลของมันต่อความมั่นคงของลูกค้า
มูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินของลูกค้าสามารถลดลงอย่างมากจากเงินเฟ้อ
สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องที่จะเป็นต้องใช้ในยามเกษียณ
เพราะหากอัตราเงินเฟ้อคือ 5
% ต่อปี ดังนั้นเงิน 10 ล้านบาท ในอีก 10
ปีข้างหน้านะมีค่าเพียงแค่ 6.1 ล้านบาท
หมายความว่าหากลูกค้าจำเป็นต้องมีเงิน 6 ล้านบาท ในเวลาอีก 10
ปี เขาจำเป็นต้องมี 10 ล้านบาทในช่วงเวลานั้น
ซึ่งเราสามารถเอาชนะได้ด้วย 2 วิธี คือ “วิธีคนทำงาน”
ตราบเท่าที่บุคคลยังคงทำงานอยู่ รายได้ของเขาจะเพิ่มขึ้นด้วยแรงกดดันด้านการเงินในประเทศของเขาเอง
และ “วิธีเงินทำงาน”
เงินที่หามาได้นั้น เราสามารถเก็บออมและลงทุนเพื่อก่อให้เกิดดอกเบี้ย
หรือรายได้มาต่อสู่กับผลกระทบของเงินเฟ้อ
แม้ว่าการประกันชีวิตจะไม่สามารถป้องกันผลจากการกัดเซาะของเงินเฟ้อก็ตาม
ยังคงสามารถถูกใช้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าโดยการสร้างสินทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อชดเชยต่อเงินเฟ้อ

การประกันชีวิตในฐานะเครื่องมือสร้างความมั่นคง

ประกันชีวิตถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพต่อการเสริมสร้างความมั่นคง
อันเป็นเพราะความสามารถในการสร้างทุนอย่างเป็นกอบเป็นกำ จากต้นทุนที่น้อยที่สุด
เช่น เมื่อลูกค้าซื้อประกันชีวิตฉบับหนึ่ง และเริ่มต้นจ่ายเบี้ยประกันจำนวนน้อย สินทรัพย์
10
ล้านบาทสามารถถูกสร้างได้ในทันทีหากมีการเสียชีวิตโดยไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติมแก่บริษัทประกันชีวิต

ในทางตรงกันข้าม หากลูกค้าไปซื้อสินทรัพย์ เช่น บ้าน
ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายค่าบ้านเต็มจำนวนก่อนที่บ้านจะเป็นของลูกค้าตามกฎหมาย
หากลูกค้าได้รับเงินกู้เพื่อเป็นเงินใช้ซื้อสิ่งของ ลูกค้าอาจลงเอยด้วยการจ่ายเป็น
2 เท่าของจำนวนที่ค้างชำระเนื่องจากถูกคิดดอกเบี้ย
และหากเมื่อผู้ซื้อเสียชีวิตก่อนการจ่ายคืนเงินจะกระทำเสร็จ
ครอบครัวของเขาจะยังคงจำเป็นต้องจ่ายคืนส่วนที่ค้างอยู่นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งแล้ว
ประกันชีวิตยังทำหน้าที่ปกป้องผู้ต้องพึ่งพาของผู้หาเลี้ยงครอบครัวจากการสูญเสียรายได้ในอนาคต
อันเป็นผลจากการเสียชีวิตของผู้หาเลี้ยงครอบครัว

ประกันชีวิตเพื่อการเพิกถอนหนี้สิน

รูปแบบการใช้ชีวิตเชิงวัตถุในปัจจุบัน
มีหนทางนับไม่ถ้วนที่บุคคลคนหนึ่งจะสร้างหนี้สิน เงินกู้ส่วนบุคคล เงินสดล่วงหน้า
บัตรเครดิต และการเช่าซื้อ
เป็นเพียงบางส่วนของเครื่องมือสร้างหนี้ยุคใหม่ในโลกการค้า
เครื่องมือสร้างหนี้เหล่านี้หากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบ
อาจสะสมจนเป็นจำนวนก้อนโดเกินกำลังรายได้ของคนนั้น หากสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้น เช่น
เงินกู้ผ่อนบ้าน เงินกู้เพื่อการศึกษา
และเงินกู้เพื่อการประกอบธุรกิจสามารถสร้างภาระความรับผิดชอบในสัดส่วนที่ใหญ่โตมหาศาล
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรอยร้าวที่รุนแรง และเป็นทุกข์
ทรัพย์สมบัติของผู้กู้ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว
การจ่ายคืนเงินกู้ในลักษณะนี้ต้องเป็นระยะเวลานานและจำนวนเงินต้นที่จะใหญ่
อันเป็นผลมาจากการจ่ายดอกเบี้ยจำนวนมหาศาล 
สามารถปกป้องคุ้มครองได้จากการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาชนิดลดทุนประกันตามยอดเงินกู้
ซึ่งจะจ่ายยอดค้างจ่ายของเงินกู้ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต
ก่อนเสร็จสิ้นการชำระสะสางเงินให้ครบจำนวน

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน 30

ประกันชีวิตในฐานะทุนเพื่อสร้างรายได้

ประกันชีวิตยังสามารถเป็นประโยชน์ของการทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปเพราะความตาย
โดยพิจารณาและกำหนดความจำเป็นด้านรายได้ของผู้ต้องพึ่งพาลูกค้า
และบ่งชี้ให้เห็นถึงทรัพย์สินที่จะสร้างรายได้
แล้วคำนวณรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากทรัพย์สินเหล่านั้น ขอให้สังเกตว่ารายได้จากการทำงาน
และจากธุรกิจอาจถูกลดลง หรือหมดสิ้นไปเนื่องจากความตาย และทุพพลภาพของบุคคล
ดังนั้นรายได้จากการลงทุนของผู้ตายต้องเพียงพอต่อการทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป
แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นยาก นอกเสียแต่ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่มั่งคั่ง
เพื่อชดเชยต่อส่วนที่ขาด ส่วนใหญ่แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการซื้อประกันชีวิตมากพอต่อการสร้างทุนที่สามารถนำไปลงทุนให้เกิดรายได้มากพอ

ประกันชีวิตในฐานะที่เป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บุคคลผู้มีฐานะมั่นคงส่วนใหญ่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติขนาดใหญ่
ซึ่งไม่มีสภาพคล่อง เนื่องจากเงินทุนส่วนใหญ่นำไปลงทุนในทรัพย์สิน ธุรกิจต่างๆ
และหุ้น เหลือสภาพคล่องส่วนน้อยไว้ในเงินฝากธนาคาร สำหรับบุคคลเหล่านี้แล้ว ประกันชีวิตสามารถสร้างเงินสดกองกลางเพื่อสนองความจำเป็นด้านสภาพคล่องแก่สมบัติของพวกเขา
หากปราศจากประกันชีวิตที่เพียงพอ ทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอาจต้องถูกบังคับขายในราคาต่ำลงมา
เพื่อหาเงินสำหรับความจำเป็นด้านเงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร และค่าใช้จ่ายงานศพ

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องอ่าน 31

ผลกระทบด้านการเงินของการเสียชีวิตก่อนวันอันควร

ผลกระทบด้านการเงินที่ไม่ดี
เนื่องจากความตายของผู้หาเลี้ยงครอบครัวขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของครอบครัว
เราจะมาพิจารณาผลกระทบต่างๆ รูปแบบของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร บนครอบครัว 3 แบบด้าน
ดังนี้

            คนโสด
ทุกวันนี้ผู้คนแต่งงานกันช้าลง อันเป็นผลมาจากการสร้างอาชีพ และการก่อสร้างธุรกิจของพวกเขา
ในหลายกรณีคนหนุ่มสาวเหล่านี้ยังมีพ่อแม่ที่ยังไม่มีอิสรภาพทางการเงิน
บางคนอาจต้องแบกรับภาระทางการเงินต่อการศึกษาของน้องร่วมสายโลหิต
ในลักษณะนี้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ต้องพึ่งพาทั้งหลายจะต้องทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง
หากผู้ใหญ่หนุ่มสาววัยทำงานเหล่านี้ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร
ด้วยเหตุนี้ความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตจำนวนสูงมากพอจะสามารถจัดหาความต้องการและพันธะทางการเงินเหล่านี้ได้

            ครอบครัวรายได้
2
ทาง
ด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ปัจจุบันถือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นคู่สามีภรรยาทั้ง 2 ทำงานเพื่อค้ำจุนครอบครัว
ในกรณีนี้ การเสียชีวิตของผู้หารายได้คนหนึ่งสมารถเป็นสาเหตุของความตึงเครียดทางการเงินอย่างมากต่อคู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่
ผู้ซึ่งต้องหาเลี้ยงครอบครัวตามลำพัง

สถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงหากยังคงมียอดเงินกู้ค้างจ่ายที่จะต้องจ่ายคืนอยู่
พร้อมกับลูกๆ หลายคนที่ต้องค้ำชูดูแล หากเป็นเช่นนี้ เป็นการสำคัญที่พวกเขาต้องสร้างความคุ้มครองเพียงพอด้วยจำนวนทุนประกันที่สูงขึ้น
เพื่อการปกป้องคู่ครองของพวกเขา

            ครอบครัวแบบทั่วไป
คู่ครองคนหนึ่งจะไปทำงานในขณะที่อีกคนจะดูแลครอบครัวและงานบ้านเรือน โดยปกติแล้ว
สามีจะเป็นผู้ทำงานสร้างรายได้สำหรับครอบครัว ในขณะที่ภรรยาจะเป็นคนดูแลบ้าน ตามสถิติแล้วผู้ชายจะมีช่วงชีวิตสั้นกว่าผู้หญิง
ดังนั้นในครอบครัวส่วนใหญ่สามีมักจะเป็นผู้ต้องเสียชีวิตก่อน
สิ่งที่ทำให้เรื่องต่างๆ แย่ลงคือ เขาอาจเสียชีวิตโดยปราศจากประกันชีวิต
หรือมีประกันชีวิตไม่มากเพียงพอ และทิ้งหนี้สินก้อนโตไว้ข้างหลังให้ครอบครัวสะสาง

เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้
หัวหน้าครอบครัวจำเป็นต้องมีทุนประกันชีวิตก้อนใหญ่เพื่อครอบคลุมภาระความรับผิดชอบเหล่านี้

การเปิดสู่ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความจำเป็นและการกำหนดเบี้ยประกันภัย

การประกันภัยและเศรษฐกิจ

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นผลมาจากการมีอยู่และการใช้ทุนที่มีตัวตน
และทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ธุรกิจจำนวนมากในระบบเป็นเจ้าของจากการสะสมมา
เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว โอกาสของงานใหม่ๆ จะถูกสร้างขึ้น
หากเศรษฐกิจไม่เติบโตจะเป็นผลให้มีตำแหน่งงานไม่เพียงพอ
อันจะส่งผลให้เกิดการว่างงาน หากธุรกิจล้มลงลูกจ้างจะสูญเสียงานและส่งผลให้เศรษฐกิจต้องเสียหายด้วย
นั่นคือเหตุผลที่ทุนทั้ง 2
ประเภทต้องมีการประกัน เพื่อเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกปักษ์รักษา
และบริหารความเสี่ยง แม้การประกันจะไม่สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินทางกายภาพ
แต่สามารถปกป้องและรับประกันต่อผลร้ายแรงทางการเงินที่จะตามมาหลังการสูญเสีย การประกันภัยจึงเป็น
“สัญญาชนิดหนึ่งซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะชดใช้ให้อีกฝ่ายหนึ่งในความสูญเสีย
หรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากภัยที่ระบุไว้ในสัญญา
ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจ่ายเงินทั้งก้อนในคราวเดียว
หรือจ่ายเงินเป็นระยะๆให้แก่ฝ่ายแรก โดยการมีประกันภัยความเสี่ยงถูกถ่ายโอนจากผู้เอาประกันสู่บริษัทผู้รับประกัน
ความเสี่ยงที่กล่าวนี้คือ ความเสี่ยงแท้จริง
ซึ่งเป็นความเสี่ยงเพียงแบบเดียวที่สามารถรับประกันได้
ผู้เอาประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการได้รับความคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา”

การเปิดสู่ความเสี่ยง 33

คุณลักษณะและหลักสำคัญของการประกันภัย

 1. หลักของการถ่ายโอนความเสี่ยง 

จากฝ่ายที่อ่อนแอกว่าทางการเงินไปสู่คนซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าทางการเงิน
หรือ การแบ่งความเสี่ยงในบรรดาสมาชิกที่นำทรัพยากรมารวมกัน

 • หลักของค่าชดเชยความเสียหาย

การประกันภัยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกำไรให้แก่ผู้เอาประกันภัย
และนี่คือหลักของการชดเชยความเสียหาย ซึ่งระบุว่า ผู้เอาประกันไม่อาจรับการจ่ายจำนวนค่าชดใช้เกินกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ตัวเขา
เมื่อภัยที่ประกันไว้เกิดขึ้นจริง

 • หลักการนำความเสี่ยงมารวมกัน

โดยการที่หลายๆบริษัทนำโอกาสของการเสี่ยงภัยมารวมกัน

การเปิดสู่ความเสี่ยง 34

องค์ประกอบหลักของความเสี่ยงซึ่งสามารถรับประกันได้

 1. จะต้องมีโอกาสความเสี่ยงชนิดเดียวกันจำนวนมากพอ
  เพื่อที่ว่าจะได้สามารถพยากรณ์ความสูญเสียในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล
 2. ความสูญเสียนั้นจะต้องมีความแน่นอนในด้านของเวลา
  สาเหตุ สถานที่ และจำนวน
 3. ความสูญเสียต้องไม่เป็นความสูญเสียแบบหายนะอย่างใหญ่หลวง
 4. ความสูญเสียต้องเป็นคราวเคราะห์หรืออุบัติเหตุ

การวิเคราะห์ความจำเป็น

 1. โอกาสเสี่ยงภัยส่วนบุคคล

การระบุความเสี่ยงพิจารณาจาก
การที่มีความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายการเสียชีวิตหรือไม่ และ มีผู้ต้องพึ่งพา
หรือบุคคลอื่นที่จะต้องสูญเสียแหล่งรายได้อันเป็นผลมาจากความตายของบุคคลหรือไม่ การวัดความเสี่ยง
การประเมินค่าความเสี่ยง มี 2 วิธีที่แน่นอนในการประเมินค่าความเสี่ยงส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร
นั้นคือ การวัดคุณค่าชีวิตมนุษย์
ซึ่งไปวิเคราะห์ที่ความสามารถในการหารายได้ของบุคคล
เช่นจำนวนเงินที่อาจสูญเสียในกรณีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  และวิธีวิเคราะห์ความจำเป็นด้านเงินสดและรายได้ของผู้ที่ต้องพึ่งพาหลังจากการหักทรัพย์สินที่มีอยู่ของผู้เสียชีวิตออกไปแล้ว
โดยคำนวณจากรายได้ของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในแต่ละปีที่ผ่านไป
รวมกับสมมติฐานเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปลดเกษียณ ซึ่งผลจากเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น ซึ่งอาจเป็นข่าวดี
แต่มีข้อเสียคือหากมีชีวิตอยู่ยืนยาวมากความต้องการรายได้จะสูงตามไปด้วย
อาจมีความจำเป็นทางการแพทย์ตามมาด้วย และอีกประการหนึ่งคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุพพลภาพ
สูญเสียรายได้แต่ยังคงจำเป็นต้องค้ำจุนและยังชีพของตนเองอยู่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยต้นทุนในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นในแต่ละปี
และความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 • โอกาสเสี่ยงภัยของทรัพย์สิน

การระบุความเสี่ยงพิจารณาจาก
การสูญเสียทางตรง
คือความสูญเสียทางการเงินอันเป็นผลมาจากการที่ทรัพย์สินได้รับความสูญเสียทางกายภาพ
ถูกทำลาย หรือถูกขโมย และทางอ้อม คือ ผลสืบเนื่องจากความสูญเสียทางตรง
เช่นบ้านถูกไฟไหม้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านที่ใช้อยู่อาศัยชั่วคราว

 • โอกาสเสี่ยงต่อความรับผิดชอบ

ความประมาทเลินเล่อและความรับผิดทางกฏหมาย

การเปิดสู่ความเสี่ยง 35

รากฐานการกำหนดอัตราเบี้ย

ราคาของความคุ้มครองประกันภัยคือ
เบี้ยประกันภัยซึ่งจ่ายโดยผู้เอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยนี้ถูกกำหนดและพิจารณาจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยผ่านทางการคำนวณอันซับซ้อนบนพื้นฐานของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาเบี้ยประกันภัย

 1. พอเพียง

หมายถึง
กลุ่มของกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ เบี้ยประกันภัยที่เก็บได้ทั้งหมดในปัจจุบัน
และในอนาคตบวกกับรายได้การลงทุน
จะต้องมีเพียงพอที่จะสามารถทำตามพันธะปัจจุบันต่อผู้ถือกรมธรรม์
และครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยในกรมธรรม์รูปแบบเดียวกัน

 • อัตรายุติธรรม

อัตราเบี้ยที่เก็บกับผู้เอาประกันทุกรายต้องยุติธรรม
ทุนประกันสมน้ำสมเนื้อ

 • อัตราที่ไม่มากเกินไป

เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยช์ที่จัดไว้ในกรมธรรม์

การกำหนดราคาเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

            มีองค์ประกอบสำคัญ
3 ประการคือ อัตรามรณะ คือความน่าจะเป็นของการมีชีวิต หรือการตาย
แต่ละช่วงอายุตามเพศ อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันสุทธิคำนวณจาก
อายุ เพศ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์ อัตราดอกเบี้ยคาดล่วงหน้า เบี้ยประกันอาจกำหนดแบบอัตราคงที่แบบรายปี
เบี้ยประกันสุทธิก้อนเดียว
หรือเบี้ยประกันภัยรวมก็ได้ตามคุณลักษณะและผลประโยชน์ของกรมธรรม์

การกำหนดราคาการประกันภัยทรัพย์สิน

            การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินมีพื้นฐานเหมือนการประกันชีวิต
และการประกันสุขภาพ ต่างตรงที่ไม่ต้องใช้อัตรามรณะ
แต่กำหนดจากตัวแปรที่มีผลต่อการเกิดและการลดภัย อันได้แก่ สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน
การทำขึ้นมาหรือการก่อสร้างของทรัพย์สิน ธรรมชาติของการใช้ และแบบของการครอบครอง
มาตรการความปลอดภัยที่จัดทำโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เช่นสัญญาณเตือน เครื่องดับเพลิง
รวมถึงรูปแบบของสภาพแวดล้อมที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

การลงทุนของบริษัทผู้รับประกันภัย

            ต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติของธุรกิจ
ว่าเป็นวินาศภัยหรือประกันชีวิต และยังต้องขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์
และระเบียบที่รัฐบาลใช้บังคับต่อการลงทุนของกองทุนประกันภัยด้วย ซึ่งธุรกิจประกันชีวิต
จะมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาม 
แต่ในแง่ของการประกันวินาศภัจะเลือกลงทุนในระยะสั้น