ข่าวสาร

รับสมัครงาน กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ สำนักงาน คปภ.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ สำนักงาน คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  ได้ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ หรือ ผู้ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการอิสระ หรือบุคคลทั่วไป

รับสมัครงาน กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ สำนักงาน คปภ.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ สำนักงาน คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  ได้ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ หรือ ผู้ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการอิสระ หรือบุคคลทั่วไป