ข่าวสาร

TII เปิดรายการใหม่ “English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย”

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย ประเดิม Howto 3 คำศัพท์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ “ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”

TII เปิดรายการใหม่ “English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย”

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย ประเดิม Howto 3 คำศัพท์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับการ “ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”