TII VARIETY TALK : สาระ ข่าวสาร LIVE

ผู้ที่อยู่รอดได้ ไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็นผู้ปรับตัวได้เร็วที่สุด สำหรับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

จากการถอดบทเรียนสถานการณ์และการเตรียมพร้อมรับวิกฤต เราต้องมีแผนงานและการเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวให้ทันท่วงที ปรับวิธีคิด ปรับกระบวนการทำงาน รับข่าวสารให้ทันต่อสถานการณ์

TII ทีไอไอ เล็งเห็นอนาคตที่มีการเรียนรู้และการปรับตัวให้ทันยุคมากขึ้น จึงสร้างสรรค์และข่าวเคลื่อนไหวให้สมาชิกได้รับเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมวิถี

  • ข่าวสารบทวิเคราะห์ประกันภัย
  • เทคนิคการขาย
  • การเรียนรู้
  • เทคนิคการบริหาร

โดยบทความทุกเรื่องนอกจาก มีความน่าสนใจในเนื้อหาให้ได้เรียนรู้และต่อยอดต่อไปแล้ว ยังได้เพิ่มรายการการพูดคุย live สด “รายการ TII Talk for week”

โดยผมได้คำนึงถึงปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงแบบ two-way communication ซึ่งผมและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจสืบไปอย่างต่อเนื่อง

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้