T.I.I. Forum #1

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาในหัวข้อ Evolution HR Technology Trend
ให้กับฝ่ายบุคคลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
งานจัดที่ M Academy เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2019

All
บรรยากาศหน้างาน
ผู้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมภายในงาน
ทีมงาน ที.ไอ.ไอ.แบ่งปันบทความนี้