เรียนรู้ประกันภัย แบบ x2 กับหลักสูตร Public & Product Liability Insurance : การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะและการประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์

หลักสูตร “Public & Product Liability Insurance : การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะและการประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์”

โดยอาจารย์ธนัชชา วงษ์เจริญสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย Director – Banking Business Dhipaya Insurance PCL

ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้อัดแน่นแบบ X2

 1. การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
  • เรียนรู้ความสำคัญและบทบาททางธุรกิจของการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
  • เข้าใจถึงความเสี่ยง และลักษณะความรับผิดต่อสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด
  • เข้าใจถึงขอบเขตความคุ้มครอง, ข้อยกเว้น และเงื่อนไขที่ต้องทราบ
  • ความสำคัญของ Comprehensive General Liability Insurance
  • เรียนรู้จากกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ในปัจจุบันพร้อมแนวทางในการพิจารณาสินไหม
 2. การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
  • เรียนรู้ความหมายของ “ผลิตภัณฑ์” และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยความรับผิดฯ
  • เข้าใจถึงขอบเขตความคุ้มครอง, เงื่อนไขที่ต้องทราบ และวัตถุประสงค์ของการประกันภัยความรับผิดฯ
  • เรียนรู้กฏหมายและขอบเขตความรับผิดของตามบทบัญญัติที่กำหนด
    – พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ 2551
    – พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
  • เรียนรู้จากกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ในปัจจุบันพร้อมแนวทางในการพิจารณาสินไหม

🛒 ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,500 บาท (ราคารวม vat : 3,745 บาท)
* มีส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป (2-5 ท่าน : ลด 5% / 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10%)
** ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

 • สนใจสมัครได้ที่ https://www.tiins.com/specialcourse
 • อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม (แจ็ค)
 • โทร 087-055-5228 หรือ อีเมล: narongdech@tiins.com