หลักสูตร “ป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจของคุณด้วย PUBLIC LIABILITY INSURANCE และกรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน

ขอเชิญท่านและทีมงานเข้าร่วมเรียนรู้กลุ่มประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ โดยอาจารย์อมร เสาวภา : Core Team Leader P&C Non-Motor Claims Allianz Ayudhya General Insurance PCL.

            ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ เข้าใจ รูปแบบความคุ้มครองทรัพย์สิน ความรับผิดทางกฎหมาย ข้อยกเว้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก โดยการอบรมจะมุ่งเน้นให้ท่านเข้าใจผ่านมุมมองของธุรกิจ ว่าองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา เพื่อสามารถเลือกใช้ประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยง ที่มีอย่างหลากหลายของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

 • ที่มา ลักษณะเฉพาะของกรมธรรม์ Public Liability Policy (PL)
 • ความคุ้มครอง เงื่อนไขในการพิจารณารับประกัน อาทิ

            – หลักเกณฑ์การพิจารณา Insured Liability และ Insurer Liability

            – หลักเกณฑ์การพิจารณา Claim Made Basis และ Occurrence Basis

 • กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ Public Liability Policy (PL)

            – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างต่าง ๆ เช่น นิติกรรมสัญญา, ประกันภัยเป็นต้น

            – พรบ.ประกันวินาศภัย และพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค

 • ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ และกรณีศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกับการตีความข้อยกเว้นที่สำคัญ
 • เทคนิคการเลือกประเภทกรมธรรม์ที่เหมาะสมธุรกิจ และวิธีการจัดการค่าสินไหมทดแทน
 • ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา กรณีเกิดเหตุเคลม
 • ความคุ้มครอง Public Liability ที่คุ้มครองร่วมกับกรมธรรม์ประเภทอื่น มีอะไรบ้าง
 • กรณีศึกษา ตัวอย่างประเด็นปัญหา พร้อมแนวทางในการจัดการสินไหมทดแทน

            – กรณีศึกษาที่มักเกิดขึ้นกับธุรกิจ

            – กรณีศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในปัจจุบัน และแนวทางป้องกัน

 • พัฒนาการของกรมธรรม์แต่ละประเภทในปัจจุบัน และบทบาทในอนาคต

🛒 ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,750 บาท (ราคารวม vat : 5,082.50 บาท)

* มีส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป (2-5 ท่าน : ลด 5% / 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10%)

** ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

📆 อบรมในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00 – 16:00 น.
📍 ณ โรงแรม MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS SUKHUMVIT 24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม (แจ็ค)
 • โทร 087-055-5228 หรือ อีเมล: narongdech@tiins.com