Search
Close this search box.

สมัครหลักสูตร NL RPL (เรียนปรับพื้นฐาน 3 วิชา)

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร NL RPL (เรียนปรับพื้นฐาน 3 วิชา)

No payment items has been selected yet

ข้อมูลส่วนตัว

ที่ทำงาน

การชำระเงิน

**โปรดชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าการอบรมอย่างช้า 7 วันทำการ (หากพ้นกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอบรม)**

(สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ในนาม "บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด" เลขที่ 554/4,554/8-9 อาคารสกายไนน์ เซ็นเตอร์ ชั้น 4 ยูนิต 01,05-06 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105531078233)

โอนเงินผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด"

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) เลขที่บัญชี 096–2–17109–4
  • ธนาคารธนชาต สาขาอาคารวิบูลย์ธานี เลขที่บัญชี 005-6-00500-8
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพระรามที่ 4 (คลองเตย) เลขที่บัญชี 192-1-33712-4
  • PromptPay โดยใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105531078233

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ