หลักสูตร “Lost & Loss Insurance Training ผสานพลังปกป้องความเสียหายทางธุรกิจด้วยประกันภัย 4 รูปแบบ

ขอเชิญท่านและทีมงานเข้าร่วมเรียนรู้กลุ่มประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ โดยในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้มากถึง 4 รูปแบบประกันภัย ได้แก่

 • การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)
 • การประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน (Fidelity Guarantee Insurance)
 • การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
 • การประกันความเสียหายจากการกระทำอันมีเจตนาร้าย (Malicious Act)

โดยอาจารย์อมร เสาวภา : Core Team Leader P&C Non-Motor Claims Allianz Ayudhya General Insurance PCL.

ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถเลือกใช้รูปแบบประกันภัยต่างๆ ที่มีรูปแบบความคุ้มครองทรัพย์สิน ความรับผิดทางกฎหมาย ข้อยกเว้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นทั้งจากบุคคลภายนอก หรืออาจจะเป็นจากภายในองค์กรเองก็ตาม โดยการอบรมจะมุ่งเน้นให้ท่านเข้าใจผ่านมุมมองของธุรกิจ ว่าองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา มีอะไรบ้าง เพื่อสามารถเลือกใช้ประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยง ที่มีอย่างหลากหลายของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการอบรม (Course Outline)

 • ที่มา ลักษณะเฉพาะของกรมธรรม์แต่ละประเภท 
 • ความคุ้มครอง เงื่อนไขในการพิจารณารับประกัน ข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • เทคนิคการเลือกประเภทกรมธรรม์ที่เหมาะสมธุรกิจในแต่ละรูปแบบต้องพิจารณาอะไรบ้าง
 • ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา กรณีเกิดเหตุเคลม
 • กรณีศึกษา ตัวอย่างประเด็นปัญหา พร้อมแนวทางในการจัดการสินไหมทดแทนและ
 • พัฒนาการของกรมธรรม์แต่ละประเภทในปัจจุบัน และบทบาทในอนาคต

🛒 ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,699 บาท (ราคารวม vat : 3,957.93 บาท)

* มีส่วนลดกลุ่มกรณีสมัครมากกว่า 1 ท่านขึ้นไป (2-5 ท่าน : ลด 5% / 6 ท่านขึ้นไป : ลด 10%)

** ส่วนลดนับจากจำนวนผู้เข้าอบรมต่อใบเสร็จ / ขอสงวนสิทธิ์งดจัดอบรมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

📌 รูปแบบการอบรม ผ่านโปรแกรม ZOOM วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณณรงค์เดช ภาสพุฒิเจียม (แจ็ค)
 • โทร 087-055-5228 หรือ อีเมล: narongdech@tiins.com