Search
Close this search box.
Contract Work Insurance

สถาบันประกันภัยไทยสนับสนุนจัดอบรมหลักสูตรประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Work Insurance) ให้กับสํานักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้จัดอบรมหลักสูตรประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Work Insurance) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้เข้าใจในการวิเคราะห์กรมธรรม์ กรณีศึกษา รวมถึงข้อพิพาทต่างๆที่เคยเกิดขึ้นๆ และสามารถนําไปปรับใช้ในงาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย และอนามัยของประชาชนในวงกว้าง

โดยในการอบรมครั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัย 3 ท่าน ร่วมบรรยาย ได้แก่ อาจารย์เรืองจิตต์ กสานติกุล วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการประกันภัย, อาจารย์อมร เสาวภา ผู้จัดการฝายสินไหมทดแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และอาจารย์พิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สถาบันฯมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมประกันภัย และมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถได้รับความคุ้มครองจากการทําประกันภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

แบ่งปันบทความนี้