สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาชีพ
ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายทางธุรกิจ
(Business Interruption & Delay in Start Up Insurance)