หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ

ติวสอบนายหน้าประกันวินาศภัย

5 มีนาคม 2564

สถาบันประกันภัยไทย อาคารมโนรม ชั้น 10 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ 1

วิทยากร: อ.งามตา เขมะจิโต

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

2,000 บาท

เจาะลึกกรมธรรม์ฯ CAR/ALOP/EAR + ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

11-12 มีนาคม 2564

โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ 2

วิทยากร: อ.ฮากีม เบ็ญราฮีม,
อ.ปริญญา แก้วดวงเทียน
และ อ.สราวุธ กาญจนเทียนทิพย์

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

7,500 บาท

ประกันภัยรถยนต์ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ระหว่าง คำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563
และคำสั่งนายทะเบียนที่ 65/2563

18 มีนาคม 2564 

โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ 3

วิทยากร: อ.อรัญ ศรีว่องไทย

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

4,000 บาท

การประกันสุขภาพ (Health Insurance)

18-19 มีนาคม 2564

โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ 4

วิทยากร: อ.ฤดีพัชร์ สุขุมะ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

7,500 บาท

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) + Claims พื้นฐาน

26 มีนาคม 2564

โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ
หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ 5

วิทยากร: อ.วิรัตน์ เหลืองอร่าม

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

4,000 บาท 

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE