หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ

Treaty Wording

28 มิถุนายน 2564

Online Conference

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ 1

Mr. Monson Marukatat 

ปิดรับสมัคร

เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว

ทั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียด
เพื่อสำรองที่นั่งในการสมัคร
เข้าอบรมภาคภาษาไทย
ในรุ่นที่ 1/2564
ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564
ได้ที่ คุณศศธร พลับกระสงค์
โทร.0-2671-7440 ต่อ 524
หรือ 094-949-4622
e-mail : sasathorn@tiins.com

กลับไป
LINE
FACEBOOK
YOUTUBE