Search
Close this search box.

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพประกันภัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2566 ที่กำลังเปิดรับสมัคร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรพิเศษวิชาชีพประกันภัย เดือน สิงหาคม-กันยายน 2566 ที่กำลังเปิดรับสมัคร

หลักสูตร “ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจ (โครงการขนาดใหญ่)

ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้

 • บทบาทและความสำคัญของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับอยู่อาศัยสำหรับบุคคลทั่วไป อัคคีภัยเพื่อธุรกิจ และประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
 • ขอบเขตความคุ้มครอง, เงื่อนไขที่ต้องทราบ ความแตกต่างและเกณฑ์จำแนกประกันอัคคีภัยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัย (เอกสารประกอบ, วิธีการประเมินทุนประกันฯ, เงื่อนไขประกอบกรมธรรม์ เช่นการคำนวณส่วนลดเบี้ยประกันภัย)
 • ความเสี่ยง และขอบเขตความรับผิดทางการเงินและกฎหมาย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดความเสียหาย รวมถึงแนะนำกรมธรรม์ประเภทอื่นที่สามารถนำมาเพิ่มป้องกันความเสี่ยง อันอาจเกิดสืบเนื่อง (Consequential Loss)
  • ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการนำมาพิจารณาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • แนวทางในการวางแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องสำหรับรูปแบบการก่อสร้างขนาดใหญ่
  • กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ในปัจจุบันพร้อมแนวทางในการพิจารณาสินไหม

ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,750 บาท (ราคารวม vat : 5,082.50 บาท)


หลักสูตร “ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจ (โครงการขนาดใหญ่)

เมื่อจบการอบรมแล้วท่านจะได้

ทักษะการเจรจาต่อรองที่เพิ่มมากขึ้น

 • เรียนรู้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองและเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สามารถเจรจาต่อรองอย่างได้สร้างสรรค์
 • เรียนรู้เทคนิคการจรจาต่อรองและได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อคู่ค้าทางธุุรกิจ ลูกค้า โดยมีข้อมูลที่ครบถ้วนและใช้เวลาที่สั้นลง หรือแม้แต่พนักงานในองค์กร เพื่อช่วยให้การบรรลุวัตถุประสงค์ในการเจรจาและสร้างความประทับใจแก่เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • (Workshop : บทบาทสมมุติ จากกรณีศึกษาของผู้เรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที)

ทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

 • เสริมสร้างความคิดชิงบวก เและเทคนิคการวางแผนแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย (Integrative Bargaining : Win-Win Outcome)
 • ทราบถึงเทคนิคในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อนำไปประเมินทางเลือกได้มากขึ้น และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดภายใต้สถานการณ์ที่กดดันและมีความซับซ้อน
 • เครื่องมือในการนำไปปรับใช้วางแผนเจรจาในสถานการณ์ที่แตกต่าง ทราบถึงศาสตร์และศิลป์ ในการสื่อสารและเทคนิคการเจรจาต่อรอง สามารถนำกรอบการคิดและเครื่องมือไปใช้ในการวางแผนการเจรจาต่อรองให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ

ค่าใช้จ่าย

 • ช่วง Early Bird เมื่อสมัครภายในเดือนสิงหาคม 9,950 บาท (ราคารวม vat : 10,646.50 บาท)
 • ราคาปกติ 11,950 บาท (ราคารวม vat : 12,786.50 บาท)

แบ่งปันบทความนี้