หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ

เทรนเพื่อเป็นติวเตอร์มืออาชีพ
(การประกันวินาศภัย)

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน

และ 15 ธันวาคม 2563

โรงแรม Novotel Bangkok สุขุมวิท 20

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ 1

วิทยากร: อ.งามตา เขมะจิโต

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

15,000 บาท

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

โรงแรม Marriott Executive Apartments สุขุมวิท 24

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ 2

วิทยากร: อ.นพดล มีสุขเสมอ

ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมVAT

บริษัทผู้ถือหุ้น 3,500 บาท
บุคคลธรรมดา 4,000 บาท