การลงนามความร่วมมือระหว่าง TLAA กับ T.I.I.

สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.) และสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA)
ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ

1.
เสริมสร้างความรู้ด้านชีวิตให้กับบุคลากรของธุรกิจประกันชีวิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากลตลอดจนบุคลากรของภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ด้านพื้นฐานประกันชีวิตในระดับที่เหมาะสม2.
สนับสนุนการให้ความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจประกันชีวิต3. เสริมสร้างองค์ความรู้โดยการพัฒนาเอกสารตำรา
และวิทยากรให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
โดยนายทัตเทพ สุจิตจร (ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย) ได้ร่วมลงนามกับ นางบุษรา  อึ๊งภากรณ์
(ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย)
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 width=

แบ่งปันบทความนี้