Search
Close this search box.

โครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม โดย สำนักงาน คปภ.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีโครงการจัดทำนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิชาการอิสระหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัยและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงาน คปภ. กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ และส่งเสริมเสถียรภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

ท่านใดมีความสนใจเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยหรือนวัตกรรมดังกล่าว สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Download : แบบฟอร์ม เสนอโครงการ

Download : หลักการและเหตุผลโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมสำหรับเผยแพร่

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ที่ E-mail : ajcharae@oic.or.th หรือโทร. 02-515-3996-9 ต่อ 4611,4613,4620 

แบ่งปันบทความนี้