ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการอิสระ หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัยและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงาน คปภ. กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ และส่งเสริมเสถียรภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารนี้ (คลิก)

โดยสามารถเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ทาง E-mail: kanokwans@oic.or.th และ ajcharae@oic.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 09 1787 9194 และ 08 1931 8290

แบ่งปันบทความนี้