Search
Close this search box.
อายุ 40 ยังไม่ได้วางแผนเกษียณ ยังทันมั้ย

อายุ 40 ยังไม่ได้วางแผนเกษียณ ยังทันมั้ย???

อายุ 40 แต่ยังไม่ได้วางแผนเกษียณจะเริ่มตอนนี้ยังทันหรือไม่?

ถ้าเราคิดว่าเราอายุ 40 แล้วจะวางแผนเกษียณตอนนี้จะสายไปไหม แต่อยากบอกว่า ต่อให้อายุ 50 แต่หากมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว เราก็สามารถมีเงินใช้หลังเกษียณได้สบายๆ หากเรารู้จักการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

อายุ 40 หากยังไม่วางแผนเกษียณ เราสามารถกำหนดอายุเกษียณของเราเองได้ เป้าหมายอายุที่จะเกษียณคือเมื่อไรก็ตามที่เรามีทรัพย์สินเพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มีกินมีใช้ โดยไม่ต้องทำงาน

จำนวนปีหลังเกษียณ อาจจะพิจารณาจากสุขภาพของเรา หรืออายุเฉลี่ยของคนในครอบครัวประกอบ

  • ส่วนรายจ่ายในวัยเกษียณ ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล
  • ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน
  • งบอื่น ๆ เช่น งบท่องเที่ยว งานอดิเรกต่าง ๆ

หลังจากนั้น เราจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือในการลงทุนที่น่าจะให้ผลตอบแทนในอัตราที่เราต้องการครับ อาทิเช่น

การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจจะไม่แตกต่างมากเมื่อเทียบกับเงินฝากธนาคาร โดยประโยชน์หลักของการทำประกันคือ การออมเงินแบบมีวินัยเพราะเราต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

นอกจากนั้นแล้ว เรายังได้ความคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ แล้วแต่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น เราอาจเลือกกรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุเพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายทางสุขภาพหลังวัยเกษียณ

นอกจากนี้ยังมีการลงทุนอื่นอาทิเช่น การลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ เงินฝากธนาคาร ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่า

ไม่ว่าเราจะอายุ 40 หรือเท่าไหร่ก็ทำตามที่เราวางแผนเกษียณได้เลย อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนทุกครั้งเราควรศึกษารายละเอียดก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะครับ

ชีวิตหลังเกษียณเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเริ่มเตรียมตัววางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้เรารับมือการเกษียณได้อย่างมั่นใจครับ

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้