อย่า…..ลืมประโยชน์

วันเวลาพ้นผ่านจากไปรวดเร็ว ปี ฉลู… พ.ศ. 2564 กำลังจะจากไป ปี ขาล.. พ.ศ.2565 ปีใหม่ จะมาแทน เรื่องราวต่าง ๆ

จะจากไปพร้อมกับวันเวลา ชีวิตผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา..ช่วงเวลาที่ผ่านไป ผู้คนมากมาย พบเจอความสุขความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ผู้คนมากมายชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ได้มุ่งหวัง หลายหลากชีวิต ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญ บุคคลอันเป็นที่รัก หลากหลายชีวิตต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บ ความพิการของร่างการที่พบเจอ…ซึ่งล้วนชีวิตไม่พึงปรารถนา….ความสูญเสียมากมาย ล้วนมากจาก…ความประมาท คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องราวแห่งความสูญเสียนั้น..

“ความประมาท” ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า คือ ขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวังเพราะทะนงตัว ทุกภาคส่วนมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคำว่า “ต้องไม่ขาดความระมัดระวัง ต้องไม่ขาดความรอบคอบ” และ..ก็ยากอยู่เหมือนกันที่มาตรฐานของ “การมีความระมัดระวัง การมีความรอบคอบ” ของผู้คนจะมีมาตรฐานเดียวกัน แต่…สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ หากความประมาท เป็นสาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ณ สถานที่ เวลาใด ก็ตาม ความสูญเสีย คือผลที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ แห่งความประมาทนั้น ทรัพย์สินเสียหาย ร่างกายบาดเจ็บ เลวร้ายที่สุดคือ การเสียชีวิต… เป็นผลที่ไม่ต้องมีทฤษฎีใดมาพิสูจน์ สามารถพบเห็นได้ด้วยตา ในทุกที่ ทุกเวลา…

ช่วงเวลาที่กำลังจะจากไป ข่าวลบ… เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยมีมากมาย ที่ทำให้ผู้คนคิดลบ ตีความในทางเสียหาย กับธุรกิจประกันภัย ซึ่งก็ยากที่จะหลีกเหลี่ยง อย่างไรก็ตามการประกันภัย เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ดีสำหรับการถ่ายโอนความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่ชีวิต และทรัพย์สินมีและเผชิญอยู่ ยิ่งในช่วงเทศกาล แห่งการเฉลิมฉลอง ในทุกเทศกาล ผู้คนมักละทิ้ง หรืออาจหลงลืมละเลย ความระมัดระวัง ความรอบคอบอยู่เสมอ….จนนำมาซึ่งเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนานับครั้งไม่ถ้วน….

อย่า….ลืมการประกันภัยยังมีประโยชน์กับเหตุการณ์ ความเสี่ยงภัย ความไม่แน่นอนที่ชีวิต และทรัพย์สินมีและเผชิญเหล่านั้น….

วิรัตน์ เหลืองอร่าม

ธันวาคม 2564

แบ่งปันบทความนี้