นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย

เมื่อวันที่ 27 มการาคม 2566 คุณราเชนทร์ ดาวเรือง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจและประเมินวินาศภัยไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และหารือการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) เพื่อส่งเสริมบุคคลากรในธุรกิจ

แบ่งปันบทความนี้