สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย 1

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย

สถาบันประกันภัยไทยหรือทีไอไอ นำเสนอรายการ “English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย” โดย อาจารย์ทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย หรือ ทีไอไอ   กล่าวว่า ทาง ทีไอไอ ได้เปิดรายการใหม่เกี่ยวกับการให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัยภายใต้ชื่อ รายการ “English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย   โดยภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัยนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้และพบบ่อยในการประกันภัยและควรรู้มากมาย 

สำหรับการนำเสนอคำศัพท์ในรายการครั้งแรกนี้ ทางทีไอไอ ได้นำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  มาให้ความรู้กัน  โดยคำว่า การ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากดูเผิน ๆ จะมีความคล้ายกัน แต่หากว่าได้เรียนรู้อย่างแท้จริงในเรื่องของการนำมาใช้งานจะพบว่ามีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง ดังนี้

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย 2

Pay เป็น คำกริยา แปลว่า ชดใช้ หากเป็นคำนามเราจะใช้คำว่า Payment
คำว่า Pay จะนิยมใช้กับการประกันภัยในกรณีที่ บริษัทประกันภัย ตกลงจะชดใช้ความเสียหายเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไปจริง 
คำว่า Pay  หรือ  Payment จะพบมากในการ ประกันภัยสุขภาพ หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เช่น ท่านบาดเจ็บจำเป็นต้องเข้ารักษาพยาบาล จำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไปจริง บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้คืนให้ครบเต็มจำนวนเงิน อันนี้คือนิยามของคำว่า Pay  หรือ  Payment

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย 3

คำศัพท์คำที่ 2 Indemnify
Indemnify เป็น คำกริยา หากเป็น คำนาม เราใช้คำว่า Indemnity   2 คำนี้เป็นคำที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึง เนื่องจากว่า คำว่า   Indemnify หรือ Indemnity นั้น  เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัย จะนำค่าเสื่อมราคามาหักออกทุกๆครั้งไป

ซึ่งหมายความว่า ท่านจะไม่มีโอกาสได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เต็มจำนวนเงิน เพราะฉะนั้น ในสัญญาประกันภัยส่วนใหญ่ของบ้านเราจะนิยมใช้คำว่า The Company wealth Indemnify นั่นหมายความว่า บริษัทประกันภัยจะนำค่าเสื่อมราคาหักออกจากจำนวนเงินที่ท่านควรจะได้รับทุกๆครั้งไป

เช่น  ท่านประกันภัยโทรทัศน์ 1 เครื่อง ในมูลค่า 10,000 บาท  ปรากฏว่า โทรทัศน์เครื่องนั้นได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย ท่านก็มีความประสงค์รับการชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อไปซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ แต่ในทางปฎิบัติ บริษัทประกันภัยไม่ตอบสนองท่านในลักษณะนี้อย่างแน่นอน

เนื่องจากว่าใน ทฤษฎีประกันภัยนั้น  บริษัทประกันภัย มีความจำเป็นต้องนำ ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation นำมาหักออกจากจำนวนเงินที่จะชดใช้ทุก ๆ ครั้งไป  จำนวนเงินที่จะต้องหักออกนั้นจะแปรผันตามระยะเวลาการใช้งาน

เนื่องจากว่าใน ทฤษฎีประกันภัยนั้น  บริษัทประกันภัย มีความจำเป็นต้องนำ ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation นำมาหักออกจากจำนวนเงินที่จะชดใช้ทุก ๆ ครั้งไป  จำนวนเงินที่จะต้องหักออกนั้นจะแปรผันตามระยะเวลาการใช้งาน

ถ้าโทรทัศน์ใช้งานมาแล้ว 10 ปี บริษัทประกันภัย ก็จะนำ ค่าเสื่อมราคาปีละประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์มาหักออก  นั่นหมายความว่าจำนวนเงินสุดท้ายที่ท่านจะได้รับ ไม่ใช่ 10,000 บาท แต่จะเป็น 10,000 บาทหักด้วยค่าเสื่อมราคาปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 ปี เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ 10,000 บาทหักออกด้วย 50 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือจำนวนเงิน 5,000 บาท และนี่คือ เงื่อนไขภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้คำว่า Indemnity หรือ Indemnify 

 

สถาบันประกันภัยไทยเปิดรายการใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัย 4

คำศัพท์ตัวที่ 3 ที่นิยมใช้กันในวงการประกันภัย ถ้าเป็น คำนาม เราจะเรียกว่า Reimbursement ถ้าเป็นคำกริยาเราจะใช้คำว่า  Reimburse  (รีเบิร์ส) ต้องใช้คำระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง เนื่องจากว่าในความหมายของประกันภัยนั้น หาก บริษัทประกันภัยตกลง ว่า The Company will be Reimburse นั่นหมายความว่า เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัย จะให้ท่าน สำรองจำนวนเงินค่าเสียหายออกไปก่อน จากนั้นบริษัทประกันภัยจึงจะนำเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้ท่านในภายหลัง

เพราะฉะนั้นท่านจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยของท่านว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไร  มิฉะนั้นแล้วท่านอาจมีความเข้าใจผิดหรือว่าไม่แน่ใจในธุรกิจประกันภัย ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้