TII เปิดรายการใหม่ “English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย”

สถาบันประกันภัยไทย(ทีไอไอ) นำเสนอรายการ “English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย” โดย อาจารย์ทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า

“ทางทีไอไอได้เปิดรายการใหม่เกี่ยวกับการให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัยภายใต้ชื่อ รายการ ‘English for Insurance Hit for Goal สู่เป้าหมายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการประกันภัย’  Fดยภาษาอังกฤษเพื่อการประกันภัยนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้และพบบ่อยในการประกันภัยและควรรู้มากมาย”

สำหรับการนำเสนอคำศัพท์ในรายการครั้งแรกนี้ ทางสถาบันฯได้นำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  มาให้ความรู้กัน  โดยคำว่า การ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากดูเผิน ๆ จะมีความคล้ายกัน แต่หากว่าได้เรียนรู้อย่างแท้จริงในเรื่องของการนำมาใช้งานจะพบว่ามีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง

 loading=
 loading=
 loading=