สถาบันประกันภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร Insurance for Marine Cargo & P&I Club ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้มีโอกาสจัดอบรมหลักสูตร Insurance for Marine Cargo and P&I Club เพื่อพัฒนาความรู้เข้าใจในเรื่องของการประกันภัยสินค้าทางทะเลและความสัมพันธ์กับการค้าระหว่างประเทศ ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประมวล จันทร์ชีวะ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาพาณิชยนาวี เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้