มาตรการดูแลผู้เข้าอบรมจากไวรัส COVID-19

 width=

มาตรการดูแลผู้เข้าอบรมจากไวรัส COVID-19

สถาบันประกันภัยไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงระหว่างการอบรม โดยได้กำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมีความปลอดภัย  ดังนี้

 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากตรวจพบว่ามีไข้สูงเกิน 37.5 ทางสถาบันจะไม่อนุญาตให้เข้าอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อบรมท่านอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมควรสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการอบรม
 • ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมปากกาสำหรับเซ็นเอกสาร และใช้ในการอบรมมาเอง เพื่อลดโอกาสเกิดการติดเชื้อจากการใช้สิ่งของร่วมกัน
 • ทางสถาบันเตรียมเจลล้างมือ ไว้ที่หน้าห้องอบรมให้ทุกท่าน
 • ทางสถาบันทำความสะอาดโต๊ะเรียน เก้าอี้ อุปกรณ์อื่นๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีแอลกฮอลล์ 75% ทุกสัปดาห์
 • ทางสถาบันอนุโลมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลื่อนไปอบรมในรอบถัดไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณี ดังนี้
  • หากเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุข ขอให้งดเว้นการเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 14 วัน  
  • หากผู้เข้าอบรมมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดของโรคระบบทางเดินหายใจเช่น เป็นไข้ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก  ขอให้งดเว้นการเข้ารับการอบรม  
  • กรณีท่านใดมีความกังวลในการระบาดของโรค สามารถแจ้งก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน 

ด้วยรักและห่วงใยจากสถาบันประกันภัยไทย

แบ่งปันบทความนี้