ว่าด้วยศิลปะการขายและการขยายฐานลูกค้า

ว่าด้วยศิลปะการขายและการขยายฐานลูกค้า

การให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งการสื่อสารจะต้องมีการโน้มน้าวลูกค้าโดยการใช้คำพูดที่สุภาพ สามารถอธิบายข้อมูลที่ยากให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย หรือ ควรมีการเอาใจใส่ในการบริการลูกค้าตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการ เนื่องด้วย ศิลปะการขายของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป

ในส่วนของมืออาชีพและการขายจะเป็นเพียงประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเป็นตัวแทนที่ได้จากการเรียนรู้จากทักษะการพูด การนำเสนอข้อมูล การโน้มน้าวใจลูกค้า ซึ่งมีเทคนิคต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป ในการพิชิตใจลูกค้า

แต่อย่างไรก็ตามการขายทุกรายจะต้องพบปัญหาเสมอ ในส่วนนี้ตัวแทนจะต้องมีการนำปัญหามาพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้ การขายมีคุณภาพอยู่เสมอ น้ันเป็นการหาเทคนิคการขายให้มีความหลากหลาย จึงจะเป็นนักขายที่เป็นมืออาชีพได้

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Jackson & Hisrich (1996) ได้กล่าวไว้ว่า คุณสมบัติด้านศิลปะการขาย มีความรู้พื้นฐานในด้านศิลปะการขายและต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่ช่วยในการขาย เช่น ทักษะการสื่อสาร ยังต้องใช้ทักษะด้านการบริหารเวลาด้วยครับ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตัวแทนให้มีความเชี่ยวชาญและตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

ส่วนการสร้างและขยายฐานลูกค้าตัวแทนควรมีการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองผ่านการปฏิบัติงาน หรือศักยภาพในการขาย โดยตัวแทนต้องติดตามผลให้บริการหรือให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความประทับใจและความไว้วางใจต่อลูกค้าที่จะสามารถเชื่อมโยงการสร้างและขยายฐานลูกค้าได้

ถ้าหากเป็นมืออาชีพในการขาย การสร้างฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้า จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากการทำงานมาต้ังแต่แรก มีการสร้างวินัยในตนเองในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการขายการแสดงออก

การเอาใจใส่ ทุกประการที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จนเกิดความไว้วางใจและเชื่อใจและบอกต่อการบริการที่ดีให้ญาติมิตรหรือคนใกล้ชิดเอง

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้