แนวทางลดปัญหาเคลมสินไหมเกินความเป็นจริง ประกันสุขภาพ

แนวทางลดปัญหาเคลมสินไหมเกินความเป็นจริง ประกันสุขภาพ

#บทความ ปัญหาต่อธุรกิจประกันสุขภาพในปัจจุบันคือการเคลมสินไหมเกินความเป็นจริง รวมไปถึงการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนลดข้อพิพาท-ฉ้อฉลประกันสุขภาพ หลังพบปัญหาเคลมเกินจริงพุ่ง ช่วยธุรกิจประกันจ่ายค่าเคลมน้อยลง

ทางสำนักงาน คปภ. ลงนาม MOU สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

เพื่อหาแนวทางป้องกันจากต้นเหตุ ทำให้ความเสี่ยงในการฉ้อฉบประกันภัยน่าจะน้อยลง ขณะที่หากโรงพยาบาลมีคุณภาพ ไม่ละเลยคนไข้ คนไข้ได้รับบริการที่ดี ธุรกิจประกันภัยก็จ่ายค่าเคลมน้อยลง

โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 3 ด้านหลัก คือ

  1. สนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับการใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ระบบประเมินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน HA การดำเนินการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้แก่ประชาชน ภาคธุรกิจประกัน บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง
  2. คปภ. จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่รองรับการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน HA ตลอดจนร่วมมือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยในเรื่องความปลอดภัยของการให้บริการในสถานพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการรักษา
  3. ทาง สรพ. จะส่งเสริมผลักดันให้สถานพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของ คปภ. และการประกันภัย พร้อมทั้งร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ให้มีคุณภาพและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านความรับผิดของบุคลกรทางการแพทย์ และสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อให้ระบบบริการที่ผ่านมามาตรฐาน HA เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลที่ประชาชนจะเข้ารับการรักษา เพื่อสุขภาพคนไทยในฐานะกลไกงบประมาณที่ซื้อบริการสุขภาพ จึงต้องมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในระบบบริการของสถานพยาบาล อย่างยิ่ง

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

#tiivarietytalk #ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

แบ่งปันบทความนี้