รายนามผู้ถือหุ้น

บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด มีรายนามผู้ถือหุ้น จำนวน 68 ราย แบ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 49 ราย บริษัทประกันชีวิต จำนวน 13 ราย และอื่นๆ จำนวน 6 ราย