คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่บุคคลากรสำนักงานคปภ.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ANZIIF-THAI ให้แก่ คุณนัฏพร กีชานนท์ บุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรขั้นต้น (Associate CIP) 

On 12th of July 2022, Mr. Tadthep Sujitjorn, President of Thailand Insurance Institute (TII), presented ANZIIF-THAI certificate–Associate CIP–to Ms.Nathporn Keechanonda, an employee of The Office of Insurance Commission (OIC), at Thailand Insurance Institute (TII), Bangkok.

ANZIIF-THAI ให้แก่บุคคลากรสำนักงานคปภ.

แบ่งปันบทความนี้