สถาบันประกันภัยไทยร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารใหม่ สำนักงาน คปภ.

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี คุณอาภากร ปานเลิศ รองเลขาธิการด้านกำกับ คุณชญานิน เกิดผลงาม รองเลขาธิการ ด้านส่งเสริมและพัฒนา และคุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เนื่องในโอกาสขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

แบ่งปันบทความนี้