ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การขยายการต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 1

ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การขยายการต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

สรุปประกาศ เรื่อง การอบรมเพื่อขอต่อใบอนุญาตอายุตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เพิ่มเติม จากสำนัก คปภ. โดยตัวแทนนายหน้าที่ใบอนุญาตหมดอายุในช่วง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 สามารถยื่นขอขยายการต่ออายุใบอนุญาตฯและยื่นหนังสือรับรองการอบรมได้ถึง 30 มิ.ย. 64

ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การขยายการต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 2
ประกาศจากสำนักงาน คปภ. เรื่อง การขยายการต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 3