สถาบันประกันภัยไทยจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัยใน 3 จังหวัดภูมิภาค

สถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ให้กับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย โดยทางสถาบันฯ มีทีมงานที่มีความพร้อมในการจัดสอบทั้งในกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบทุกท่าน โดยในกรกฏาคม 2565 ทางสถาบันประกันภัยไทย ได้ดำเนินการจัดสอบหลักสูตรนายหน้าประกันวินาศภัยใน 3 จังหวัดภูมิภาค ได้แก่ จังหวังกระบี่  ณ ห้อง Human Capital Excellence Center  (HCEC) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดภูเก็ต ณ มหาวิทยาลัยภูเก็ต และจังหวัดอุบลราชธานี

Thailand Insurance Institute (TII) has been approved by the Office of Insurance Commission (OIC) to organize exam sessions for those who require licenses to become Life/Non-Life insurance brokers. T.I.I. has a professional team to provide convenience to all examinees , both in Bangkok and in different regions in Thailand. In July, 2022, T.I.I. organized Non-Life Broker exam sessions in 3 regional provinces in Thailand, which are Ammartpanichnukul School-Krabi, Phuket University-Phuket, and Ubon Ratchathani.


แบ่งปันบทความนี้