(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

(นายหน้าประกันวินาศภัย) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 NB

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (NB 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (NB 3)

 เอกสารประชาสัมพันธ์

 แนะนำหลักสูตร

 ใบสมัคร และตารางอบรม

แบ่งปันบทความนี้