Search
Close this search box.

(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

(นายหน้าประกันชีวิต) ขอต่อฯ ครั้งที่ 1-3 LB

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต (จัดร่วมกับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย)

  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1 ใบอนุญาต 1 ปี (LB 1)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2 ใบอนุญาต 1 ปี (LB 2)
  • หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3 ใบอนุญาต 5 ปี ครั้งแรก (LB 3)

 เอกสารประชาสัมพันธ์

 แนะนำหลักสูตร

 ใบสมัคร และตารางอบรม

แบ่งปันบทความนี้